สวัสดี SDGs (1) – ข้อมูลพื้นฐาน

ในช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมานี้ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการติดต่อจากองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และกลุ่มเยาวชนให้ไปช่วยปูพื้นฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการจะไปบรรยายก็ต้องมีการทำเนื้อหาไปบรรยาย ตอนนี้เห็นว่าเรื่องราวนั้นเริ่มจะอยู่ตัวแล้วจึงคิดว่าน่าจะเขียนบันทึกเอาไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ดีหากท่านใดมีข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือแก้ส่วนผิดอย่างไร สามารถแจ้งให้ทีมงานทราบได้ที่ comment ด้านล่างครับ

ขอเริ่มด้วยการพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs ก่อนแล้วกันครับ

SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บางทีคนอาจใช้คำอื่นในการเรียก SDGs เช่น the Agenda 2030 (วาระการพัฒนา 2030) หรือ Post-2015 Agenda (วาระการพัฒนาหลังปี 2015) ซึ่งก็หมายความถึง SDGs เช่นกัน

SDGs เริ่มมีการกระบวนการในการร่างเป็นข้อเสนอตั้งแต่ช่วงหลังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (the United Nations Conference on Sustainable Development) หรือการประชุม Rio+ 20 ในปี 2012 ที่บราซิล ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้นำและตัวแทนของรัฐต่าง ๆ ไปจนถึงการระดมความเห็นและเสียงจากคนยากจนและกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกลุ่มต่าง ๆ ในโลกผ่านกลไกขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาควิชาการต่าง ๆ (1)

SDGs กลายเป็นพันธกิจร่วมของประเทศ 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ร่วมลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่ 25 กันยาน พ.ศ. 2558 (2) ประเด็นเรื่องเป้าหมาย (Goals) และเป้าประสงค์ (Targets) ขอกล่าวในตอนต่อไปเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก

ระยะเวลาของ SDGs นั้นเริ่มต้นในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ถึงปี 2030 (พ.ศ. 2573) เป็นเวลากว่า 15 ปี ถ้าผู้อ่านเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก SDGs ก็จะอยู่กับทุกคนไปจนกระทั่งทุกคนทำงานไปได้ระยะหนึ่ง บางคนอาจจะแต่งงานและมีลูกแล้วก็ได้

SDGs ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรัฐบาลเท่านั้น ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน (ทั้งบริษัทขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ) ภาควิชาการ โรงเรียนและสถานศึกษา ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีการพัฒนาเครื่องมือให้แต่ละภาคส่วนนำ SDGs ไปใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อ ๆ ไป ทางทีม SDG Move เองก็กำลังพัฒนาเครื่องมือในการทำความเข้าใจ SDGs ซึ่งก็จะกล่าวในตอนต่อ ๆ ไปเช่นกัน

SDGs ไม่ใช่การบ้านที่แต่ละประเทศต้องทำส่ง UN แต่เป็นเป้าหมายร่วมที่แต่ละประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ ควรจะต้องผนวกเข้าไปอยู่ในแผนการทำงานของตนเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ฉะนั้นเราไม่ควรคำนึงเฉพาะเรื่องของการทำตัวชี้วัด (indicator – จะกล่าวในตอนต่อ ๆ ไป) ให้บรรลุเท่านั้น แต่ควรจะใช้ SDGs เป็นโอกาสในการพูดคุยกันในสังคมถึง อนาคตที่เราต้องการ (the Future We Want) และหาทางในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นร่วมกันมากกว่า แล้วค่อยใช้ตัวชี้วัดเป็นตัววัดว่าเราไปกันถึงไหนแล้ว (3)

SDGs เป็น “ภาษา” และ “เครื่องมือ” ที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนหรือปัจเจกชน เพื่อสื่อสารด้านการพัฒนา ทั้งการสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่วมมือ หรือการคอยสะกิดเตือนกันให้อยู่ในเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ละภาคส่วนอาจจะใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนให้ไปสู่ความยั่งยืนได้  โดยอาจใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในลักษณะดังต่อไปนี้

  • ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานในปัจจุบันขององค์กรว่ากระบวนการทำงานและผลผลิต/ผลลัพธ์ขององค์กเราส่งเสริม หรือขัดขวาง SDGs อยู่
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการสอบทานว่า มีประเด็นการพัฒนาอะไรอีกบ้างที่เราทำไปแล้ว มีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทำแต่จริงๆ แล้วมีศักยภาพจะทำได้
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการสะกิดเตือนภาคส่วนอื่น ๆ (โดยเฉพาะรัฐและภาคเอกชน) เมื่อพวกเขากำลังทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือดำเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้องหรือไม่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องการถูกละเมิดสิทธิด้านต่าง ๆ โดยรัฐ โดยอาจอ้างถึง SDGs ที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นไว้กับเวทีโลก
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการหาหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งจากองค์กรภายในภาคส่วนเดียวกัน และข้ามภาคส่วน

สำหรับตอนแรกนี้ ผมคิดว่าเราทำความเข้าใจกับ SDGs เท่านี้ก่อน ในตอนหน้าเราจะขยับไปพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับ เป้าหมาย (Goals) และเป้าประสงค์ (Targets) ของ SDGs กันครับ

อ้างอิง

(1) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(2) http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html

(3) Costanza, R., & Fioramonti, L. (2016). The UN Sustainable Development Goals and the dynamics of well‐being. Frontiers in Ecology and the Environment. http://doi.org/10.2307/42818169?ref=search-gateway:b3a9e4cd5ac1a69918fa74c3a007ce46

Last Updated on พฤษภาคม 21, 2017

One thought on “สวัสดี SDGs (1) – ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น