UN Water รายงานความคืบหน้าเรื่องน้ำ ชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย SDG6 ยังไม่เป็นไปตามแผน

สัปดาห์การจัดประชุม UN 2023 Water Conference ระหว่างวัน … อ่านเพิ่มเติม UN Water รายงานความคืบหน้าเรื่องน้ำ ชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย SDG6 ยังไม่เป็นไปตามแผน