รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Research Coordination for SDGs (พ.ศ. 2560)

มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดของโครงการตลอด 2560 โดยการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการประสานงานฯ มีทั้งหมด 5 ประการคือ  เพื่... (เพิ่มเติม)