บุคลากร

นักวิจัยโครงการ

SDGsSDG-team_1

 

 

ชล บุนนาค
Chol Bunnag

ตำแหน่ง: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
Position: Project Leader and Researcher

ชล บุนนาค เป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาละด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาจาก University of East Anglia, Norwich, สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยโครงการ SDG Move และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาชนบท

 

SDGsSDG-team_2

 

 

อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
Attasret Jariyathammanukool

ตำแหน่ง: นักวิจัย
Position: Researcher

อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันเป็นนักวิจัยโครงการ SDG Move และอาจารย์พิเศษด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความเป็นพลเมือง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

SDGsSDG-team_4

 

 

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
Natthavikom Phantuwongpakdee

ตำแหน่ง: นักวิจัย
Position: Researcher

ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เป็นนักวิจัยด้าน Multi-disciplinary Environmental Research จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากโครงการปริญญาเอกร่วมระหว่าง King’s College London สหราชอาณาจักรและ National University of Singapore ในสาขาภูมิศาสตร์ (Geography) และเชี่ยวชาญเรื่อง Climate Change Adaptation และ Urban Resilience ปัจจุบันเป็นนักวิจัยโครงการ SDG Move และโครงการวิจัย Urban Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ทีมงานสนับสนุน

ณรงค์ ชุมสุพรรณวารี
Narong Chumsupanwaree

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
Position: Project Manager

ณรงค์ ชุมสพรรณวารี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ SDG Move จบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ใบ ด้านการศึกษา (Master of Education) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม์ และด้านบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานองค์กรมากว่า 20 ปี

 

รังรอง ทาบุญเมือง
Rangrong Taboonmuang

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
Position: Assistant Manager

รังรอง ทาบุญเมือง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ SDG Move จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์​ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รังรองยังมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วย