Palliative Care สู่มิติใหม่แห่งการเยียวยาที่ยั่งยืน

งานประชุมวิชาการเพื่อประกาศผลความสำเร็จจากการดำเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของโครงการ "สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี" โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและภาคี ซึ่งได้รับทุนสนับสน... (เพิ่มเติม)