รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 6

ดร.เสถียร ฉันทะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎ... (เพิ่มเติม)