SDG Move จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs”

23 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน "Youth Leaders for Localizing SDGs" ระหว่า... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคตะวันออกต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคกลางต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นการพั... (เพิ่มเติม)

TU SDG Seminars | การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์ : เจาะลึกกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และทิศทางการวิจัยในอนาคตของธรรมศาสตร์ – ชวนหาคำตอบจากบทสรุปการสัมมนาการวิจัยด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน

ชวนอ่านบทสรุปสัมมนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน” โดย ศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รศ. ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณ... (เพิ่มเติม)

TU SDG Seminars | งานวิจัยจะศึกษาและหนุนเสริมการร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างไร ชวนหาคำตอบจากบทสรุปสัมมนาการวิจัยด้านหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน

ชวนอ่านบทสรุปการสัมมนา หัวข้อ “การวิจัยระดับพื้นที่ด้านหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน”   โดย ผศ. ดร.คมน์ พันธรักษ์ และ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล คณะพาณิชย์ศาสตร์แล... (เพิ่มเติม)

TU SDG Seminars | มองภาคอุตสาหกรรมไทย ในวันที่ต้องพึ่งพา ‘เศรษฐกิจโลก’ เพิ่มขึ้น – ชวนหาคำตอบจากบทสรุปสัมมนาการวิจัยด้านหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน

ชวนอ่านบทสรุปการสัมมนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การวิจัยด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน”  โดย รศ .ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกลุ่มกา... (เพิ่มเติม)

TU SDG Seminars | เจาะลึกงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม และแนวทางการลดช่องว่างระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ – ชวนหาคำตอบจากบทสรุปการสัมมนาการวิจัยด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

ชวนอ่านบทสรุปการสัมมนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การวิจัยด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน” โดย รศ. ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.พนิชากรณ์ ใจยงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย... (เพิ่มเติม)

พัฒนาแช็ตบอตช่วยค้นหากฎหมายเกี่ยวกับ อปท. ให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ชวนหาคำตอบจากงานวิจัยของ ‘รศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์’

ชวนอ่าน “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สำหรับค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย  รศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสน... (เพิ่มเติม)

ผลสำรวจอุตสาหกรรมความปลอดภัยปี 2566 เกือบร้อยละ 90 มองว่า “ความยั่งยืน” เป็นเรื่องสำคัญถึงสำคัญที่สุด

เกือบร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าความยั่งยืนเป็นเรื่อง ‘สำคัญ’ ถึง ‘สำคัญที่สุด’ สำหรับอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 บริษัท HID Global บริษัทนวัตกรรมชั้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สภาพความเป็นจริงที่รู้สึกได้ : ความแตกต่างในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

อ. ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ 01 - บทนำ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ... (เพิ่มเติม)

อิทธิพลใดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ ‘Metro-Bus’ ค้นหาคำตอบผ่านการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีรายได้ ในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน

ปัจจุบัน ประชากรในเขตเมืองนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องพึ่งพายานพาหนะในการเดินทางและสัญจรมากขึ้น และเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทำให้ประชากรบางส่วนเลือกพึ่... (เพิ่มเติม)

TU SDG Seminars | มุมมองงานวิจัยในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร – ชวนหาคำตอบจากบทสรุปการสัมมนาการวิจัยด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

ชวนอ่านบทสรุปการสัมมนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การวิจัยด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”  โดย ศ. ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกลุ่มการวิจัยเพื... (เพิ่มเติม)

12 of 298