Tenspoon – โมเดลธุรกิจนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อขจัดความหิวโหยในมหาวิทยาลัย

จากรูปแบบการทำงานอาสาสมัครที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาภาคบังคับในประเทศเกาหลี ได้ถูกปรับพัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่ ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานอาสาเพื่อประโยชน์ต่อ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 1 จาก 1 บทความ