การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน : เมื่อการสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ

ภาคเอกชนไทยกับการก้าวไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การผลิตความรู้แบบ Transdisciplinary Research กับการแก้ไขปัญหาความยั่งยืน

Effective governance: แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 16

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 15

Top Stories See All Post

การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน : เมื่อการสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ

โดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อใกล้หมดหน้าฝนประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างเฝ้ารอการมาถึงของ “ฤดูหนาว” ที่จะมาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายคลายร้อน ทว่าก็ไม่ใช่ทุกปีที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศจะโชคดีได้สัมผัสถึงลมหนาวในช่วงก่อนสิ้นปีจนถึงช่วงหลังปีใหม่ สิ่งที่มากับลมหนาวซึ่งสร้างปัญหาหลายๆ ด้านให้กับประเทศไทยทุกปี และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็คือมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) หลายพื้นที่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ ถูกปกคลุม...
By SDGTEAM / OCT 12, 2019
About

โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คือ โครงการภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Research
SEE ALL POST

การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน : เมื่อการสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ

โดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อใกล้หมดหน้าฝนประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างเฝ้ารอการมาถึงของ “ฤดูหนาว” ที่จะมาพร้อมกับอากาศที่เย็นสบายคลายร้อน ทว่าก็ไม่ใช่ทุกปีที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศจะโชคดีได้สัมผัสถึงลมหนาวในช่วงก่อนสิ้นปีจนถึงช่วงหลังปีใหม่ สิ่งที่มากับลมหนาวซึ่งสร้างปัญหาหลายๆ ด้านให้กับประเทศไทยทุกปี และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็คือมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) หลายพื้นที่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ ถูกปกคลุม... (เพิ่มเติม)
SDG Knowledge
SEE ALL POST
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน : เมื่อการสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ
โดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อใกล้หมดหน้าฝนประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างเฝ้ารอการมาถึงของ “ฤดูหนาว” ที่จะมาพร้อมกับอากาศที่... (เพิ่มเติม)
ภาคเอกชนไทยกับการก้าวไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภูษณิศา กมลนรเทพ นิยามความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ คำว่า ‘ความยั่งยืน’ เริ่มมีปรากฏในปี 1987 จากรายงาน Brundtland Report ว่าด... (เพิ่มเติม)
การผลิตความรู้แบบ Transdisciplinary Research กับการแก้ไขปัญหาความยั่งยืน
ชล บุนนาค 1. บทนำ             เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustaina... (เพิ่มเติม)
Effective governance: แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชล บุนนาค 1.บทนำ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก ได้ส่งเสริมให้ประเทศต่... (เพิ่มเติม)