เผยแพร่แล้ว ! "SDG Highlights 2023: Thailand's Unsustainable Development Review" ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ "ความไม่ยั่งยืน" ในประเทศไทย

เวทีเสวนาวิชาการ "SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030"

งานเสวนาวิชาการสาธารณะ "Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย"

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

SDG Updates | SDG Index 2023 สถานการณ์โลก - อาเซียน - ไทยหลังผ่านมาครึ่งทาง

SDG Insights | PM 2.5 ภัยคุกคามต่อความไม่ยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย

SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

Latest Post See All Post

SDG Updates | สรุปเสวนา “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้ามภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายหมาย SDGs: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” (โครงการย่อยที่ 5)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “ปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้ามภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายหมาย  SDGs: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” (โครงการย่อยที่ 5) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา วิทยากรร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1) ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรผล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลง... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / MAY 12, 2024
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | รู้ทันสถานการณ์ ‘วัณโรค’ ภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพชีวิตมนุษย์ สร้างความยั่งยืนในการป้องกันดูแล

ดร. นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาทหัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเชื้อวัณโรคเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร? ‘วัณโรค’ (Tuberculosis: TB) เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่คุกคามสุขภาพของมนุษย์มาโดยตลอด รวมถึงยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก ประกาศให้วัณโรคอยู่ในภาวะฉุกเฉินสากล (global emergency) และต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นเป้... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
SDG Vocab | 63 – Extreme Weather – สภาพอากาศสุดขั้ว
หลายแห่งทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะอากาศที่ร้อนจัดและหนาวจัดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ทันตั้งตัว นับเป็นความเปลี่ยนแปลงขอ... (เพิ่มเติม)
สัตว์-พืช กว่าล้านสายพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์เร็วขึ้น ผลจาก climate change เเละมลพิษ กระทบระบบนิเวศทั่วโลก
ทุกวันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ประกาศให้เป็นวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Internat... (เพิ่มเติม)
SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1-2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 14 พฤษภาคม 2567 มีข่าวสารควา... (เพิ่มเติม)
UN Civil Society Conference 2024 – ภาคประชาสังคมร่วมมือขับเคลื่อน SDGs หวังใช้ความรู้และเครือข่ายโน้มน้าวรัฐบาลร่วมดำเนินการ
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้จัดการประชุม ‘การประชุมภาคประชาสังคมแห่งสหประชาติ’ (The United Nat... (เพิ่มเติม)