SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านสมัครรับจดหมายข่าวจาก SDG Move

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม "Thailand's Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ

Introduction of Area Need | เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่

ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

Latest Post See All Post

Editor’s pick 02 |  อนาคตของ SDGs  กับ 7 ประเด็นท้าทายที่ไม่ปรากฏในนโยบายพรรครัฐบาล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้สรุปประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อน SDGs ที่เกิดขึ้นในรอบสองเดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการประชุมเวทีนานาชาติจำนวนมาก องค์การระหว่างประเทศจึงได้เผยแพร่สถานการณ์ SDGs ทั้งในภาพรวมและเชิงประเด็น ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศช่วงที่ผ่านมาเราเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ PM 2.5 อีกทั้งเรายังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญคือการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 ที่จดหมายข่าวฉบับนี้จะได้กล่าวถึงด้วย เช่นเคย จดหมายข่าวฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน Edit... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / MAY 19, 2023
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช*คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลโดยตรงและทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “การลดการตายและเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน” เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายที่ตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งระบุไว้ว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานะวิกฤตส่งผลต่อการบรรลุ SDG3  สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 3.9 และ SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 11.6 และจากการ และสอดคล้อง... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกร่วมประชุมเตรียมพร้อมเพื่อทบทวนครึ่งเทอมแรกของการขับเคลื่อน SDG7 เน้นย้ำความสำคัญของการทำครัวโดยใช้พลังงานสะอาด
เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Department of Economic and Social Affairs: U... (เพิ่มเติม)
UNESCO รับรอง ‘โคราชจีโอพาร์ค’ เป็นอุทยานธรณีแห่งที่ 4 ของโลก
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 (216th session of the Executive Board) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤษ... (เพิ่มเติม)
SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  13 – 19 พฤษภาคม 2566 มีข่าวสารความเคล... (เพิ่มเติม)
ตั้งครรภ์วัยรุ่นชายแดนใต้น่าห่วง สสส. จับมือหน่วยงานขยายพื้นที่จังหวัดไร้ครรภ์วัยรุ่นภายในปี 2570
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ม... (เพิ่มเติม)