SDG Updates | (EP.1/2) Sustainability Transformation: ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการ พลิก “ระบบ” จากฐานรากในทศวรรษสุดท้ายแห่งการลงมือทำ

SDG Updates | สำรวจศตวรรษแห่งความเหลื่อมล้ำผ่านรายงาน World Inequality Report 2022

SDG Updates | (EP.4) Futures Literacy: เปิดฉากทัศน์แห่งอนาคตของลุ่มน้ำอุษาคเนย์ - แนวโน้มของความจริงและสิ่งที่วาดฝัน

SDG Policy Focus | BKK Election 2022: นโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDG Updates | (EP.2) Futures Literacy: ทบทวนการมีอยู่ของ "มหาวิทยาลัย" ในอนาคต ทั้งในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่าน และ ผู้ถูกเปลี่ยนผ่าน

SDG Insights | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นเส้นทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: บทวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565" (ผ่านช่องทางออนไลน์)

SDG Updates | (EP.1) Futures Literacy: กรอบธรรมาภิบาลใหม่กับการปลดเปลื้องจินตนาการของผู้คนสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันมากกว่าเดิม

Latest Post See All Post

SDG Updates | สำรวจสถานะ 5 เป้าหมาย SDGs ในเอเชียและแปซิฟิก ก่อนนับถอยหลังสู่การประชุม HLPF 2565

หมุดหมายการติดตามและทบทวนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีระดับสากลอย่าง การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2565 กำลังจะหวนกลับมาอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม โดยปีนี้ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่ประชุมจะย้ำถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟู/ฟื้นกลับและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายในปี 2573 โดยไม... (เพิ่มเติม)
By THIRAPHON SINGLOR / JUN 23, 2022
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | คนจนในกรุงเทพฯ และโอกาสทางสุขภาพ: การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มคนยากจนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจนบริการสาธารณสุขรองรับได้ไม่เพียงพอ เกิดเป็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการ (อุปสงค์) และบริการสาธารณสุข (อุปทาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้ารับบริการขั้นพื้นฐานในระดับปฐมภูมิ (primary healthcare) เช่น การตรวจคัดกรองโรค การฉีดวัคซีน และการรักษาโรคพื้นฐาน จึงต้องมีการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องเข้... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
รายงานฉบับใหม่ของ UNODC ชี้ยาบ้าในอาเซียนราคาถูกลง เข้าถึงง่ายขึ้น ส่งผลให้การค้าและเสพขยายตัวสูงต่อเนื่อง
สถานการณ์การค้ายาเสพติดประเภทสังเคราะห์ (synthetic drugs) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี... (เพิ่มเติม)
พนักงานบริษัทยักษ์ใหญ่ Apple สาขาในรัฐแมริแลนด์ ลงมติเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สำเร็จเป็นสาขาแรกในสหรัฐฯ
เมื่อความสัมพันธ์ที่มีโดยตรงกับบริษัทอาจไม่ใช่หลักประกันแก่พนักงานอีกต่อไป ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง “Apple” ผู้ผลิตคอมพิว... (เพิ่มเติม)
โตเกียวรับรองสถานะ “คู่ชีวิต”ของ คู่รักเพศเดียวกัน ซึ่งก็ยังไม่เท่ากับ “คู่สมรส” ตามกฎหมาย
ช่วงที่ผ่านมาประเด็น “สมรสเท่าเทียม” หรือ same-sex marriage เป็นอีกประเด็นร้อนที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทั้งในสังคมและสื่อออนไ... (เพิ่มเติม)
“Tracking SDG 7 ประจำปี 2565” ระบุ 773 ล้านคนทั่วโลกยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้า และการศึกษาที่มีคุณภาพต้องอาศัยความเท่าเทียมด้านพลังงาน
รายงานความก้าวหน้าด้านพลังงาน ประจำปี 2565 (Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2022) ระบุว่าอัตราความก้าวหน้าด้านพลังงา... (เพิ่มเติม)