SDG Insights | ปี 2021 ของ SDG Move – งานและบทเรียนจากคนขับเคลื่อน SDGs

SDG Insights | กลไกกฎหมายไปสู่สมรสเท่าเทียม: ถอดบทเรียนจากคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

SDG Insights | หลักการ EPR “ปิดลูปการจัดการซากผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต”

SDG Insights | มองไปข้างหน้าหลังการประชุม COP26: จุดเปลี่ยนหรือจุดจบของการต่อสู้กับ Climate Change?

SDG Updates | ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

SDG Insights | 1 ปีของการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน: ถอดบทเรียนจากการทำงาน

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

SDG Insights | เพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ต่อ GDP กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

Latest Post See All Post

Director’s Note: 14: ก้าวเข้าสู่ปี 2022 - ปีที่ 6 ของ SDG Move

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน ปี 2021 เป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของคนทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ความยากลำบากดังกล่าวส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่น้อย แต่ความเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็มีอยู่เช่นกัน ใน Director's Note ฉบับนี้ขอใช้โอกาสที่เป็นฉบับแรกของปี 2022 ชวนผู้อ่านมาทบทวนภาพรวมบางประการเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา และการทำงานกับทิศทางในอนาคตของ SDG Move กันครับ | ภาพรวมการขั... (เพิ่มเติม)
By CHOL BUNNAG / JAN 13, 2022
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | ปี 2021 ของ SDG Move – งานและบทเรียนจากคนขับเคลื่อน SDGs

หนึ่งปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่สังคมไทยเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในมิติเศรษฐกิจ การทำงาน การศึกษา สุขภาพกายและใจ รวมไปถึงภาวะความผันผวนของธรรมชาติที่เราจะเห็นได้จากภัยแล้งและน้ำท่วม แต่ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่า "แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน" ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และให้ความสำคัญกับรูปแบบ... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
12 ข้อมูลตัวเลขชี้สถานการณ์ความแร้นแค้นและความอดอยากในอัฟกานิสถาน
ต้นเดือนมกราคม 2565 องค์การสหประชาชาติมีข้อเสนอเรียกร้องรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาวิกฤติด้านมนุษยธรรมใน “อัฟกานิ... (เพิ่มเติม)
Labels Unwrapped – เว็บไซต์ช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคชาวอเมริกันอ่านฉลากอาหารได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
ฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคุ้มครองผู้บริโภค ทว่าในกรณีของสหรัฐฯ ข้อมูลฉลากอาหารที่ส่วนหนึ่งถูกกำหนดตามกฎหม... (เพิ่มเติม)
ที่ประชุม กพย. เร่งขับเคลื่อน SDGs ในระยะต่อไป ภายใต้ “ทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง”
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และหลังจากที่ปี 2564 ว่างเว้นจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)
IKEA ซื้อที่ดินกว่า 8,000 ไร่ในรัฐฟลอริดาที่เสียหายจากพายุเฮอร์ริเคนไมเคิลเมื่อปี 2018 เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่า
Ingka Group ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท IKEA สัญชาติสวีเดน ได้ซื้อที่ดินสองแปลงครอบคลุมพื้นที่ 3,264 เอเคอร์ (... (เพิ่มเติม)