SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.) ซึ่งคณะนักวิจัยร่วมเป็นคณะผู้ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบติดตามประเมินผลด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการ SDG Move


กิจกรรมตลอดงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) SDG 12 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และหัวหน้าคณะวิจัยเป็นวิทยากรบรรยายหลักฐานพื้นฐาน แนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำเสนอถึงความสำคัญ ความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการพื้นฐานและความเชื่อมโยงกับภารกิจในหน่วยงาน/องค์กรของตน อันจะนำมาสู่การผลักดันในภาคปฏิบัติมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังร่วมสนับสนุนการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และวิธีคำนวณตัวชี้วัด ซึ่งคณะผู้วิจัยจากสภาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบถึงความคืบหน้าของตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลจากการดำเนินการในระยะที่ผ่านมา

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น