SDG Updates | สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO ส่งผลอย่างไรต่อ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสียงวิจารณ์การทำงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อความล่าช้าในการสื่อสารและให้ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประเทศส... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Standards for SDG Bonds: กลไกระดมทุนเพื่อบรรลุ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ รู้จัก PRACTICE ASSURANCE STANDARDS FOR SDG BONDS อีกหนึ่งการพัฒนากลไกเพื่อระดมทุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Bond เป็นตราสารหนี้ที่ออกขึ้น... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG 16 กับการบังคับให้สูญหายในบริบทประเทศไทย

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสิรฐ การบังคับให้สูญหาย หรือที่เรียกกันว่า “การอุ้มหาย” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำตัวประชาชนไปคุมขังโดยไม่ให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวทราบถึงชะตากรรมขอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศเดินหน้าไปถึงไหน

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ แม้ว่าความเท่าเทียมทางเพศจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและให้การรับรองในทางสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับเ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 3

นิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 17 (ส่วนที่ 1)

ดร. กุลบุตร โกเมนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร และ ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ University of Birmingham สหราชอาณาจักร ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ และคณะ จากหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19: เมื่อทัศนคติของคนสิงคโปร์เป็นต้นเหตุ

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ในช่วงที่การระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus) หรือที่รู้จักกันในนาม โควิด-19 (C... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน ESCAP เอเชีย-แปซิฟิก ฉบับเจาะลึกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

โดย พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับความก้าวหน้าของ SDGs ที่สวนทางกับภูมิภาคอื่น SDG Updates ฉบับก่อนหน้าได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบ... (เพิ่มเติม)