SDG Move บรรยายความรู้เรื่อง SDGs แก่บุคลากรโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

10 พฤษภาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย อาจารย์นันทินี มาลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย และอาจารย์พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผ... (เพิ่มเติม)

SDG Move ในฐานะองค์กรเจ้าภาพ SDSN Thailand จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1” – Workshop: SDG Localization Learning Area #1″

19 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับสำนักงานพ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ทีม SDG Move จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับใช้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก SDG Move นำโดย... (เพิ่มเติม)

โครงการ Regional Training Workshop on Modelling Tools to Support Integrated Decision Making

เมื่อวันที่ 6 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ร่วมกับ แผนกการเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ (Department o... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 4 จาก 4 บทความ