ผอ. SDG Move ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน SDGs แก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 เมษายน 2567 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญบรรยาย หัวข้อ “การนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ” จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

8 มีนาคม 2567 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายในงานเปิดตัวโครงการการประกวดที่ปรึกษาต... (เพิ่มเติม)

SDG Move จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs และการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ SDGs แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 กุมภาพันธ์ 2567 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดยผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการ และนางสาวกันติชา ทรัพย์ประเส... (เพิ่มเติม)

SDG Move อบรมบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

12 มกราคม 2567 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายใน "โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ความเข้... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาสู่ SDGs” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ตุลาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "กลยุทธ์ก... (เพิ่มเติม)

SDG Move บรรยาย SDGs และเวิร์กชอปด้วย 2030 SDGs Game ในรายวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กันยายน 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) บรรยายหัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน... (เพิ่มเติม)

ผอ. SDG Move ร่วมพูดคุยงาน PSDS​ Talks​ – ESG Series หัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 กันยายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ "บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs" ซึ่ง... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ UNDP จัดงาน SDG Training พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. เพื่อเชื่อมโยง SDGs สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ (SDG Localization)

25 สิงหาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่งประเทศไทย ร... (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย SDGs แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2566 - คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกั... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

20 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรม... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการงานวิจัย/นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหัวข้อ "การวิจัยเพ... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move เป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และ ความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน

23 มิถุนายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพ... (เพิ่มเติม)

12 of 17