SDG Vocab | 19 – Modern Energy Services – บริการพลังงานสมัยใหม่

Modern energy services คือ บริการพลังงานสมัยใหม่ โดยคำจำกัดความรวมถึง การเข้าถึงไฟฟ้าและการใช้เตาที่มีประสิทธิภาพและเชื้อเพลิงหุงต้มและที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอา... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 18 – Integrated Water Resources Management – การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม (IWRM)

องค์กรหุ้นส่วนน้ำโลก (Global Water Partnership) อธิบาย ‘การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม’ หรือ Integrated Water Resources Management (IWRM) ว่าเป็น ‘กระบวนการที่ส่งเสริมให... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 17 – Water Scarcity – การขาดแคลนน้ำ

Water scarcity คือ การขาดแคลนน้ำ ซึ่งสถาบันการจัดการแหล่งน้ำสากล (International Water Management Institute) ได้แบ่งการขาดแคลนน้ำไว้ 2 ประเภทคือ การขาดแคลนน้ำเชิงกายภาพ (Phy... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 16 – Sanitation and Hygiene – สุขาภิบาลและสุขอนามัย

ตามคำอธิบายของ UN-Water สุขาภิบาล (Sanitation) หมายถึง การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอ การมีสิ่งอำนวยความสะดวก (facilities) ขั้นพื้นฐาน อาทิ การมีระบบห้องส้วมขับ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 15 – Sexual and Reproductive Health – สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

Sexual and Reproductive Health หรือ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็นคำว่า 'Sexual Heath - สุขภาพทางเพศ' และ 'Reprodcutive Health - อนามัยการเจริญพันธุ์' สุข... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 14 – Unpaid Care Work – งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

Unpaid Care Work คือ งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง งานดูแลและบริการที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดที่ทำเพื่อสมาชิกในครัวเรือน (domestic care) ทั้งการดูแลสมาชิกโดยตรง เช่น การด... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 13 – Child, Early and Forced Marriage – การบังคับเด็กแต่งงาน (CEFM)

ตามคำอธิบายของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  Child, Early and Forced Marriage (CEFM) หรือ ‘การบังคับเด็กแต่งงาน’ หรือจะแปลเป็นการแต่งงานในวัยเด็ก/วัยเยาว์/ก่อ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 12 – Education for Sustainable Development – การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development (ESD) หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีการกระทำที่มีความรับผิด... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 11 – Literacy and Numeracy – ทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีพื้นฐานในการคำนวณ

Literacy and Numeracy หรือ ‘ทักษะการอ่านออกเขียนได้ คำนวณได้หรือมีพื้นฐานในการคำนวณ’ ตามความหมายของ SDGs นั้นเป็นการมองจากมุม ‘การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต’ (lifelong learning) ที... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 10 – Equitable Education – การศึกษาที่เท่าเทียม/เสมอภาค

การจะเข้าใจความหมายของคำว่า ‘การศึกษาที่เท่าเทียม/เสมอภาค’ ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของคำนี้  ตามปฏิญญาการศึกษาอินชอน 2030 (Education 2030 Incheon Declaration ... (เพิ่มเติม)