SDG 101 | รู้หรือไม่? การนำ SDGs ไปใช้จริง เราจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายย่อย (Target) มากกว่าตัวชี้วัด (Indicator)

เพื่อให้ SDGs เป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  ระ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ความเท่าเทียมทางเพศตาม SDG 5 ยังไม่ครอบคลุมถึง LGBTQI

เนื่องจาก SDGs ต้องการให้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้กระบวนการเจรจา ลงความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย นอกจากต้องคำนึงถึงความสำคัญเ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)&n... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การจะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการของ SDGs ได้เราต้องโฟกัสคนบางกลุ่มให้มากขึ้น

 แม้ SDGs จะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development)  แต่เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ เราจำต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานกับใคร หรื... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่ เลขเป้าหมายของ SDGs ไม่ได้เรียงตามลำดับสำคัญ

เรามักคุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายที่มีการเรียงลำดับประเด็นสำคัญจากน้อยไปมาก จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า SDGs 17 เป้าหมาย ถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ กล่าวคือ SDG 1 สำคัญที่สุด ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 |รู้หรือไม่? แม้จำ SDGs 17 เป้าหมายไม่ได้เราก็ยังนำ SDGs ไปใช้ได้ถ้าเข้าใจ 5 หลักการนี้

SDGs 17 เป้าหมายเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน แต่ในบางครั้งการทำตามประเด็นที่ SDGs ระบุเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงได้ ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่ SDGs 17 เป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

แม้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย จะมีความหลากหลายในเชิงประเด็น (แถมยังดูละลานตาและจดจำยากสักหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา) แต่แท้จริงแล้ว SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ... (เพิ่มเติม)

รู้หรือไม่ SDGs ไม่ใช่เป้าหมายที่ UN เป็นคนคิด

แม้ว่าองค์การสหประชาชาติ หรือ UN จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน SDGs แต่ UN ไม่ใช่องค์กรที่คิดค้น SDGs ขึ้นมา เพราะกว่าจะเป็น SDGs  มีการพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ปี 2012  (... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกที่โลกกำหนดขึ้น

ก่อนจะมี SDGs โลกของเราเคยมีเป้าหมายการพัฒนาอื่นมาก่อนเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) เป็นวาระที่กำหนดในช่วงปี 2001-2015  มีหลั... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? SDGs ของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องมี 17 เป้าหมายเสมอไป

เรามักคุ้นเคยว่า SDGs ที่ทั่วโลกกำหนดร่วมกันมีทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ !! เพรา... (เพิ่มเติม)