SDG 101 | รู้หรือไม่? พวกเราก็สามารถมีส่วนช่วยรายงานสถานการณ์ SDGs ได้

ในทุกปีแต่ละประเทศจะมีการทบทวนการขับเคลื่อน SDGs ภายในประเทศและจัดทำรายงานตามความสนใจ (Voluntary National Review: VNR) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงเสนอต่อเวทีสหป... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ใน SDG 4

นอกจากการศึกษาจะเป็นประเด็นหลักของ SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ยังมีบางประเด็นที่เป็นเรื... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? น้ำจืดกับน้ำเค็มไม่ได้อยู่ใน SDGs เป้าหมายเดียวกัน

อีกประเด็นที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดความสับสนได้ว่าประเด็นนี้อยู่ใน SDGs เป้าหมายใด คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำ วันนี้เราจะมายกตัวอย่างประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพื่อที่ต่อไปเราจ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? อาหารที่เรากินกับเศษอาหารเหลือทิ้งอยู่ใน SDGs คนละเป้าหมายกัน

เนื่องจาก SDGs บางเป้าหมายมีประเด็นที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดความสับสนได้ว่าประเด็นนี้อยู่ใน SDG วันนี้เราจะมายกตัวอย่างประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด เช่น ทุกคนมักเข้าใจว่า... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ปัจจุบันประเทศไทยบรรลุ SDG1 ความยากจนแล้ว

เป้าหมายเพียงข้อเดียวที่ประเทศไทยบรรลุแล้วคือ SDG 1 ขจัดความยากจน  ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2030 ทั่วโลกต้องไม่มีคนยากจน โดยวัดจากรายได้ต่อหัวของประชากรทั่วโลกต้องสูงกว่าเส้น... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? คนธรรมดาแบบพวกเรา ก็มีส่วนช่วยให้โลกบรรลุ SDGs ได้

แม้เราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือมีบทบบาทในการออกนโยบายก็มีส่วนช่วยให้โลกบรรลุ SDGs แบบจับต้องได้ได้ด้วยการ ‘เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม’ และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน ‘ช่างเลือก’ เช่น เปลี่... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน (Transformation) คือหนทางที่จะทำให้โลก ยังมีโอกาสบรรลุ SDGs ได้ทันปี 2030

ถ้าทำแบบเดิมมันไม่ทันกาล เราควรทำแบบไหนจึงจะบรรลุ SDGs ได้ทันปี 2030  หลังจากตอนที่แล้วเราได้นำเสนอว่า ถ้าทุกประเทศยังลงมือขับเคลื่อน SDGs ด้วยวิธีแบบเดิมที่เคยทำมา (Business-a... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? โลกไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย SDGs ที่วางไว้ได้ทันปี 2030 หากยังคงลงมือทำแบบเดิม

จากการประมาณการจากทั้งภาควิชาการ และรายงานจากองค์การระหว่างประเทศที่ติดตามความก้าวหน้า SDGs ทุกฉบับเห็นตรงกันว่าหากทุกประเทศยังลงมือทำแบบเดิมจะไม่มีทางบรรลุ SDGs ในปี 2030 เพราะปั... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่ ? ประเทศไทยก็มีแผนการสำหรับขับเคลื่อน SDGs ในประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีแผนขับเคลื่อน SDGs ในประเทศ เรียกว่า แผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยThailand SDG Roadmap มี 6 ยุทธศาสตร์หลัก โดย 4 ใน 6 ยุทธศาสตร์เป็นการปรับกระบ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ปัญหาเชื่อมโยงกับ SDGs แต่ละเป้าหมายต่างรูปแบบและส่งผลแตกต่างกัน

ตามหลักการพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated Development) ที่เน้นให้เราคำนึงถึงเสมอว่าทุกปัญหา และการตัดสินใจลงมือทำบางอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงกับปัญหา หรือส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? เทคโนโลยีก็มีผลต่อการบรรลุ SDGs

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างเครื่องมือที่เป็นเสมือน ‘เครื่องทุ่นแรง’ สำหรับวางแผนแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รับมือต่อนาคตที่คาดเดาได้ยากทำให้เรามีทางเลือกใ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? แม้ SDGs จะเป็นเป้าหมาย ระดับโลกแต่จะสำเร็จได้ต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่น

เพราะ SDGs เป็นเป้าหมายที่เน้นการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับฐานราก แถมปัญหาแต่ละพื้นที่ยังมีรายละเอียดต่างกัน การทำให้คนท้องถิ่นผู้ใกล้ชิดกับปัญหาได้แสดงความเห็นสะท้อนความต้องการโดยตรงจึ... (เพิ่มเติม)

12 of 28