Area Need 05 | Area Need 2: What’s next step? การติดตาม และวางแผนต่อไปสำหรับโครงการความต้องการของพื้นที่ ปีที่ 2 

การศึกษาตามโครงการ Area Need ปีที่ 1 ทำให้ทราบความต้องการความรู้สำหรับแก้ไขปัญหาสำคัญของแต่ละพื้นที่ แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลและการศึกษาปัญหาสำคัญของพื้นที่อยู่ในช่วงเวลาที่สถานก... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้ชายแดน

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคกลาง

โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออก

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

Area Need พื้นที่ต้องการอะไร? | ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

Introduction of Area Need | เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่

แผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ เพราะเป็นแผนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ของการวิจัย อาจส่งผลต่อวิธีจัดสรรงบประมาณ... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.6 “ประโยชน์ของการเข้าใจ SDGs แบบจับต้องได้”

ในตอนที่แล้ว เราพูดคุยกันว่าคนธรรมดาสามารถทำตาม SDGs ได้อย่างไรบ้าง แต่เคยสงสัยไหมว่าถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรบ้าง นอกจากเราอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น อยู่ในโลกที่ดีขึ้น ซึ่งก็คงเป็นเป... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.5 “คนธรรมดาอย่างเราช่วยโลกบรรลุ SDGs ได้จริงหรือ”

เนื่องจาก SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก ทำให้บางท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องทางเทคนิคที่เหมาะกับคนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาคนโยบาย หรือคนที่มีความกระตือรือร้นสูงที่ต้... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.4 “4 เรื่องที่รู้แล้วนำไปใช้ ยังไงก็ทำงานตอบโจทย์ SDGs”

สามตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องพื้นฐาน ทั้งความเป็นมา และวิธีการเชื่อมโยง SDGs กับประเด็นรอบตัวของเราไปแล้ว ในตอนนี้อยากชวนทุกท่านมาดูกันว่าถ้าเราจะนำ SDGs ไปใช้จริง ๆ เราควรคำน... (เพิ่มเติม)

SDG Podcast | EP.3 “SDGs เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวอย่างไร”

จากสองตอนที่ผ่านมา ทำให้ทุกท่านทราบแล้วว่า SDGs คืออะไร ในตอนนี้จึงอยากชวนทุกท่านมาใช้ประโยชน์จาก 17 เป้าหมายนี้กัน โดยเราสามารถนำ SDGs มาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นกรอบ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 18 บทความ