SDG Insights | โลกรวนป่วนโรค: สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กับโรคระบาด

ผศ. ดร.พรพรรณ สอนเชื้อคณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ปีนี้ทำไมอากาศถึงได้ร้อนขนาดนี้นะ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่อากาศยังคงร้อนอยู่เลย” โลกเรากำลังเผชิญกับคลื่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ทุจริตกัดกินความยั่งยืน

โดย ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) “เราจินตนาการถึงโลกที่ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการบรรลุศักยภาพของมนุษย์; โ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ประมงทำลายล้าง โจทย์ความไม่ยั่งยืนของระบบนิเวศทะเลไทย

ภควรรณ ตาฬวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ทรัพยากรประมงเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่บริหารจัดการได้ยาก ทั้งสัตว์น้ำที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา อพยพย้ายถิ่นตามฤดูก... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | หากค่าครองชีพนั้นสอดคล้องกับรายได้ จะช่วยขจัดความยากจนได้หรือไม่

กุศล เลี้ยวสกุล*วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร**อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ค่าครองชีพที่สวนทางกับรายได้” เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เมื่อค่าไฟถูก ≠ ค่าไฟแฟร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม จึงสำคัญต่ออนาคต

รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประชาชนจำเป็นต้องจ่ายราคา ‘ค่าไฟ’ ที่แพงขึ้นเป็นอย่างม... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ‘รถ(ยัง)ชน-คน(ยัง)ตาย’ เพราะรัฐพยายามไม่มากพอ หรือติดกับดักอะไร? 

ดร. ภญ.ฐิติพร สุเเก้ว ​​สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ‘รถ(ยัง)ชน-คน(ยัง)ตาย’ ความก้าวหน้าทางสาธารณสุขไทยรวมถึงการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีส่วนส่งผลต่อการเพิ่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

ปี 2023 นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดอันดับ SDG Index ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการจัดอันดับนี้มาโดยตลอด เนื่องจากไทยมีข้อมูลสถิติอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติค่อนข้างครบถ้วนให้พิจารณา จากบท... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | PM 2.5 ภัยคุกคามต่อความไม่ยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย

ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาทหัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “เรารู้ได้อย่างไร... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช*คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลโดยตรงและทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “การลดการตายและเจ็บป่วยจาก... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | นักวิชาการสายมโน – เพราะมีจินตนาการจึงสร้างหลากอนาคต

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ Highlight การยึดติดอยู่กับหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผลและข้อมูลเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะเกิดความรู้ที่น่าเชื่อถือ แต่ก็ปิดกั้นวิสัยทัศน... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | พื้นที่สีเขียว หัวใจสำคัญของเมืองยั่งยืน

อรณา จันทรศิริ เมื่อพูดถึง “เมืองยั่งยืน” หนึ่งในภาพจำและการรับรู้ของแทบทุกคนคงมีภาพแนวต้นไม้ตามถนน สวนสาธารณะ ป่าในเมืองที่ให้ร่มเงา สร้างความรู้สึกสดชื่นเป็นหนึ่งในองค์ปร... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ข้อจำกัดและการเสริมบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 76 บทความ