SDG Updates | สรุปประเด็นการประชุม HLPF 2023  

จบไปแล้วกับหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustain... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เตรียมตัวสำหรับ HLPF 2023 ในปีครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023’ ที่จะจั... (เพิ่มเติม)

สำนักเลขาธิการ UN รวบรวมสารสำคัญ VNR ปี 2022 นำเสนอความท้ายทายในการเร่งบรรลุ SDGs ของ 45 ประเทศ

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2565 ตามตารางกำหนดการวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม (ต... (เพิ่มเติม)

SDGs in Focus for HLPF 2022: วิกฤติระบบนิเวศบนบกและทางทะเลต้องเร่งลงมือแก้ไขแบบเชื่อมโยงกัน เพื่อรักษาโลกที่หลากหลายทางชีวภาพและชีวิตที่มั่นคงของคนและสัตว์

ตามตารางกำหนดการของการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 7 และวันนี... (เพิ่มเติม)

กลุ่มภาคประชาสังคมยื่นเอกสารแสดงจุดยืนแก่ที่ประชุม HLPF 2565 ให้โลกเร่งบรรลุ SDGs และยุติการสู้รบโดยพลัน

ไม่นานมานี้ ก่อนถึงสัปดาห์แห่งการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) วันที่ 5-15 ก.ค. 2565 ณ ... (เพิ่มเติม)

SDGs in Focus for HLPF 2022: โลกหลังโควิดมีเด็กหญิงราว 11 ล้านคนเสี่ยงไม่ได้เรียน ต้องเร่งสร้างคุณภาพทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

ตามตารางกำหนดการของการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี 2565 วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม... (เพิ่มเติม)

HLPF 2565 – กิจกรรมตลอดทั้ง 8 วัน มีอะไรบ้าง?

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม มา... (เพิ่มเติม)

ทุกประเทศที่รายงาน VNR ปี 2021 นำเสนอสถานการณ์ของ SDG 3 และ SDG 8 รองลงมาคือ SDG 5

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA) เผนแพร่รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการทบทวนการ... (เพิ่มเติม)

20 สาระสำคัญจาก 9 เป้าหมาย SDGs ใน HLPF 2021 สัญญาณที่โลกต้องเร่งดำเนินการ

สัปดาห์แรกของการหารือในเวทีประชุม HLPF ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน กับ 9 เป้าหมาย SDGs ที่โฟกัสในปีนี้ (#SDG1, #SDG2, #SDG3, #SDG8, #SDG10, #SDG12, #SDG13, #SDG16 และ #SDG... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 08: ว่าด้วย High-Level Political Forum on Sustainable Development

สวัสดีวันจันทร์ครับ สองสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญประจำปีของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก เพราะเป็นสองสัปดาห์ของการประชุม High-Level Political Forum... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – กิจกรรมตลอดทั้ง 8 วัน มีอะไรบ้าง?

- นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – มีอะไรในรายงาน VNR ของประเทศไทย

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

12 of 24