SDG Vocab | 62 – climate justice – ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเดิมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกมองว่าเป็... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 61 – Environment, Social, Governance (ESG) – แนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึง “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล”

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยมี SDGs มาเป็นเป้าหมายที่จะบรรลุถึง อีกทั้งการเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่รุกคืบและรุนแรงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจทั้งเ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 60 – Disaggregated Data – ข้อมูลที่มีการจำแนก

เพื่อที่จะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 แต่ละประเทศจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่นับรวมทุกคน (inclusive) ดังนั้น ข้อมูลที่มีการจำแนกแยกย่อ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 59 – Multi-stakeholder Partnership – หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย

องค์การสหประชาชาติให้คำจำกัดความ 'หุ้นส่วนความร่วมมือ' คือ "ความสัมพันธ์แบบบร่วมมือกันโดยสมัครใจจากระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ โดยผู้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่ว... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 58 – Policy Coherence – ความสอดคล้องเชิงนโยบาย

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) นิยามความสอดคล้องเชิงนโยบายเอาไว้ว่าเป็นการส่งเสริมเชิงระบบให้หน่... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 57 – Doha Development Agenda – วาระการพัฒนารอบโดฮา

ภารกิจหนึ่งขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) คือการอำนวยให้การค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยหลัก ๆ มาจากการลดกำแพง/อุปสรรคทางการค้าลงหา... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 56 – Capacity Building – การเสริมสร้างขีดความสามารถ

'การเสริมสร้างขีดความสามารถ' หรือ capacity building หมายถึง กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ สัญชาตญาณ ความสามารถ กระบวนการ และทรัพยากรที่องค์กร ชุมชน ประเทศต้องการเพื่อความอย... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 55 – Knowledge Sharing – การแบ่งปันความรู้

'การแบ่งปันความรู้' หรือ Knowledge Sharing คือ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งหมายถึง ข้อมูล ทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคคล เพื่อน ครอบครัว ชุมชน หรือ องค์กร โดย 'คว... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 54 – Debt Sustainability – ความยั่งยืนของหนี้

แม้ว่าประเทศจะระดมเงินทุนผ่านการเพิ่มรายได้ของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้จ่าย การลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและการลงทุน แต่อ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 53 – Fundamental Freedoms – เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เสรีภาพ = ความเป็นอิสระของบุคคลโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือ fundamental freedoms หมายถึง เสรีภาพในการพูดและแสดงออก (freedom of s... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 52 – Effective Institutions – สถาบันที่มีประสิทธิผล

คำว่า "สถาบัน" (institutions) ประกอบด้วยระบบทางสังคม การเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ Douglass North นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า "สถา... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 51 – Rule of Law – หลักนิติธรรม

“หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน”แม้จะเป็นนิยามความหมายของคำว่าหลักนิติธรรม หรือ rule of law ได้อย่างรวบรัดที่สุด แต่ยังมีราย... (เพิ่มเติม)

12 of 62