Biomass Co-Firing – กรณีศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ดร.ศุภโชค วังมะนาวพิทักษ์ อย่างที่เราชาวโลกทราบกันดีว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคโลกเดือด (Global Boiling) เร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะปีนี้ 2567 ยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องด้วยผลกระทบจ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “แผนงานวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา” 

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา ในหัวข้อ “แผนงานวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | สรุปเสวนา “การวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของกลุ่มการจัดการของเสียและมลพิษ” (โครงการย่อยที่ 2)

ชวนอ่านบทสรุปเวทีเสวนา หัวข้อ “การวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของกลุ่มการจัดการของเสียและมลพิษ” (โครง... (เพิ่มเติม)

เปิดทางสู่ “ตลาดพลังงานรูปแบบใหม่” ที่ครอบคลุม เป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตย

ดร.ศุภโชค วังมะนาวพิทักษ์ ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Frie... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | ลดมลพิษจาก ‘ขยะพลาสติก’ ทางทะเล โดยเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลและเสริมปัจจัยเอื้อที่ช่วยในการขับเคลื่อน โครงการย่อยที่ 2 (เป้าหมายย่อยที่ 14.1)

เป้าหมายย่อยที่ 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ.2568 เป็นหนึ... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน โครงการย่อยที่ 2 (เป้าหมายย่อยที่ 12.4)

​​เป้าหมายย่อยที่ 12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และ... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | “เกษตรกรรมยั่งยืน” โจทย์ท้าทายบรรลุ SDG2 ปลดล็อก-ขับเคลื่อนให้ก้าวหน้า ด้วยมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 (เป้าหมายย่อยที่ 2.4)

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 หรือ SDG 2.4 (สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระ... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | บำบัดน้ำเสีย จัดการน้ำดี เพื่อสุขภาวะของคนเเละสิ่งเเวดล้อม วิเคราะห์และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกรอบ “INSIGHT” โครงการย่อยที่ 2  (เป้าหมายย่อยที่ 6.3) 

​​เป้าหมายย่อยที่ 6.3 หรือ SDG 6.3 (ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | หนุนเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนและความร่วมมือกับภาคประชาสังคม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนบรรลุ SDGs ในไทย

การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวข... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | สำรวจดัชนีความเปราะบางทางสังคม จาก ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ สู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

ความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 คือ การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพของทรัพยากร (resource efficiency) และความยากจน (poverty) ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการกำ... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | เร่งรัดขับเคลื่อนอนุรักษ์ทะเล ชายฝั่ง เเละความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการหนุนเสริม OECM เเละการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals: SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ (The United Nations) เป็นเป้าหมายการพัฒนาสูงสุดที่จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแว... (เพิ่มเติม)

Policy Brief | จัดการความท้าทายปัญหาการทุจริตและติดสินบน ผ่านการใช้ ‘Open Data’ เพื่อสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยจากการประเมินโดยหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ ระบุว่า สถานการณ์ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) จากการรายงาน SDG Index ... (เพิ่มเติม)

12 of 35