Area Need 05 | Area Need 2: What’s next step? การติดตาม และวางแผนต่อไปสำหรับโครงการความต้องการของพื้นที่ ปีที่ 2 

การศึกษาตามโครงการ Area Need ปีที่ 1 ทำให้ทราบความต้องการความรู้สำหรับแก้ไขปัญหาสำคัญของแต่ละพื้นที่ แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลและการศึกษาปัญหาสำคัญของพื้นที่อยู่ในช่วงเวลาที่สถานก... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้ชายแดน

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคกลาง

โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร?: ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออก

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

Area Need พื้นที่ต้องการอะไร? | ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

Introduction of Area Need | เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่

แผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ เพราะเป็นแผนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ของการวิจัย อาจส่งผลต่อวิธีจัดสรรงบประมาณ... (เพิ่มเติม)

แนวทางการดำเนินงานปีที่ 2 ของ SDG Move

การดำเนินการในปีที่ 2 (2561-2562) เน้นไปที่การสนับสนุนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย การวิจัยการนำSDGsไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing the SDGs) การวิจัยเชิงนโยบ... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยทีม SDGMove ลงพื้นที่ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 13-14 เดือนมิถนายน 2560 ทีมนักวิจัยจาก SDGMove สามคน ลงพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 3848... (เพิ่มเติม)

บรรยากาศงานการนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ภาพรวมบรรยากาศช่วงเปิดงาน [caption id="attachment_3174" align="alignnone" width="4515"] ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ อ.อรรถเศรษฐ์ จริยะรรมานุกูล นักวิจัย SDG Move[/caption] [cap... (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.oo น. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัยทั้... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 12 บทความ