SDG Updates | เปิดรายงานความเสี่ยง 2020 – โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ นับแต่ปี 2007 – 2013 ‘เศรษฐกิจ’ เป็นประเด็นที่ถูกจัดลำดับให้มีความเสี่ยงสูงมาตลอด โดยมีคะแนนความเสี่ยงสูงติด 5 อันดับ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุการเป็น “เมืองยั่งยืน” ในการปฏิบัติระดับท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงาน SDG MOVE ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิ... (เพิ่มเติม)

ภาคเอกชนไทยกับการก้าวไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภูษณิศา กมลนรเทพ นิยามความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ คำว่า ‘ความยั่งยืน’ เริ่มมีปรากฏในปี 1987 จากรายงาน Brundtland Report ว่าด้วยเรื่องของ Sustainable Development หรือการพัฒนาที่... (เพิ่มเติม)

Effective governance: แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชล บุนนาค 1.บทนำ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก ได้ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนยึดหลักการบริหารจัดการที่เรียกว่า ธ... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 12

สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธิตา อ่อนอินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 9

อ.ดวงจันทร์ วรคามิน และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ส... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 8

ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และคณะ จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรกา... (เพิ่มเติม)