เกี่ยวกับ SDSN Thailand

เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Sustainable Development Solutions Network: SDSN Thailand)


เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Sustainable Development Solutions Network: SDSN Thailand) เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานของผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาด้านความยั่งยืน โดยมีการทำงานแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากทั้งผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ และสนับสนุนเครือข่ายวิชาการที่มีและที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อเป็นกลไกในการเร่งความสำเร็จของการบรรลุ SDGs ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อมีนาคม 2563 โดยมี 4 องค์กรภาคีขับเคลื่อน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.) ภายใต้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

ในด้านการดำเนินงาน SDSN Thailand ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำจากสมาชิกมหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความรู้อื่นๆ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีการสร้างนวัตกรรม และองค์กรภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นผลกระทบเพื่อสร้างความร่วมมือ แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่และหล่อเลี้ยงเครือข่ายที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐที่สำคัญเพื่อสร้างพันธมิตรและเร่งการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน