ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่:

โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 
โทรศัพท์ 02 224 0147-8 , 02 613 2461
Email: sdgmove.th@gmail.com