ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่:

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 
โทรศัพท์ 02 224 0147-8 , 02 613 2461
Email: sdgmove.th@gmail.com