คู่มือการใช้งาน Logo เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย UN ฉบับปี 2020

นับตั้งแต่ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ไว้ให้ทุกประเทศร่วมดำเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติจึงได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ SDGs และเปิดให้หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs ทุกระดับสามารถนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้เผยแพร่ให้วาระการพัฒนาระดับโลกนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในวงกว้าง

พร้อมกันนี้ เพื่อความเป็นเอกภาพในการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสาร (Department of Global Communications) ประจำองค์การสหประชาชาติ จึงได้จัดทำ “Guidelines for the Use of the SDG Logo including the Colour Wheel and 17 Icons” หรือ “คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงวงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย (ไอคอน) SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย” (ฉบับปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2020) เพื่อให้หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วโลกได้รับทราบเงื่อนไขการใช้งานสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่อง SDGs อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมทั้ง การใช้โลโก้ SDGs สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) และอยู่ใต้องค์การสหประชาชาติ (UN entities) ข้อห้ามในการใช้โลโก้ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ทั้งหมด ข้อกำหนดโดยละเอียดในการจัดวาง ขนาดและสัดส่วน การจับคู่โลโก้ วงล้อสี และเครื่องหมาย SDGs กับโลโก้อื่นเพื่อบริบทการใช้งานต่าง ๆ ฟอนต์และโค้ดสี พร้อมลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ทั้งหมด (communications materials) เพื่อนำไปใช้เผยแพร่

ข้อควรทราบพื้นฐานสำหรับการใช้โลโก้ SDGs

  • การใช้โลโก้ SDGs ในโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (non-UN entities) ให้ใช้โลโก้ SDGs ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ (UN emblem)
ภาพซ้าย: โลโก้ SDGs ที่มีตราสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ สำหรับหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ภาพขวา: โลโก้ SDGs สำหรับหน่วยงาน กิจกรรม โครงการ ที่ไม่ได้จัดโดยหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาติ
  • การใช้โลโก้ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ การศึกษา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่มีการระดมทุนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากองค์กรสหประชาชาติ
  • ห้ามใช้โลโก้/ไอคอน/วงล้อสี SDGs ในลักษณะใด ๆ ที่แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมของสหประชาชาติ เช่น การส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และห้ามนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ตนเอง หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล
  • ไม่อนุญาตให้หน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ปรับแต่ง รูปแบบวงล้อสี SDGs หรือองค์ประกอบลงในการออกแบบโลโก้ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้หรือองค์ประกอบตราสินค้าของนิติบุคคล
ตัวอย่างการดัดแปลงวงล้อสี SDGs ที่ไม่อนุญาตให้ทำ

เข้าถึง คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงวงล้อสี SDGs และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย (Guidelines for the Use of the SDG Logo including the Colour Wheel and 17 Icons) ได้ ที่นี่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ วงล้อสี และเครื่องหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ได้ ที่นี่

Author