หน่วยงานความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย (Think Tank in Just Energy Transition)

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ประเทศไทยประกาศเจตจำนงมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ในปี 2065 แต่การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการวางแผนพลังงานแห่งชาติยังมีจำกัด ประเทศไทยยังต้องการองค์กรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเร่งรัดขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จึงริเริ่มโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและสำรวจทางเลือกในการจัดตั้ง “หน่วยงานความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย” (Think Tank in Just Energy Transition) หน่วยงานนี้จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือในการรวบรวม จัดการ และสร้างความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน รวมไปถึงศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย


การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition – JET) หมายถึง การเปลี่ยนผ่านภาคพลังงานสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในทางที่กระจายประโยชน์และต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม คำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเสริมสร้างประชาธิปไตยพลังงาน (energy democracy) และให้ความสำคัญกับการแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคและกลุ่มเปราะบางต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงการชดเชยความสูญเสียและเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา – ป่าสาละ


กิจกรรม

[อยู่ระหว่างการจัดทำ]