12 ข้อมูลตัวเลขชี้สถานการณ์ความแร้นแค้นและความอดอยากในอัฟกานิสถาน

ต้นเดือนมกราคม 2565 องค์การสหประชาชาติมีข้อเสนอเรียกร้องรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาวิกฤติด้านมนุษยธรรมใน “อัฟกานิสถาน” ราว 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือหนึ่งประเทศ

โดยอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีสันติภาพน้อยที่สุดรั้งท้ายอยู่ในอันดับที่ 163 ตามดัชนี Global Peace Index 2021 จากสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามที่เรื้อรัง จนถึงเหตุการณ์ที่ตาลีบันเข้ายึดปกครองประเทศเมื่อราวเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ลงมาก มีช่องว่างของการพัฒนา กอปรกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำปัญหาความเป็นอยู่ของชาวอัฟกันหลักล้านที่ตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความอดอยาก และความยากจน

Thomson Reuters Foundation จึงได้รวบรวมข้อมูลตัวเลข 12 ข้อจากหลากหลายแหล่ง เพื่อฉายภาพให้เห็นสถานการณ์ความแร้นแค้นที่ชาวอัฟกันต้องเผชิญในปัจจุบัน

 1. ก่อนที่ตาลีบันจะครองอำนาจ การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (international aid) คิดเป็น 40% ของ GDP อัฟกานิสถาน และงบประมาณภาครัฐ 1 ใน 3 ถูกใช้จ่ายไปกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การนำเข้าไฟฟ้าจนถึงเงินเดือนของครู
 2. การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (humanitarian aid) ที่มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่เดิมยังคงดำเนินต่อไปภายหลังจากตาลีบันเข้าครองอำนาจ โดยข้อมูลในปี 2564 อยู่ที่ 1.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้นจากปี 2563 (733 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 2562 (585 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
 3. ทว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (development assistance) รายปี ได้หยุดชะงักลงภายหลังจากตาลีบันเข้าครองอำนาจ ตามข้อมูลของธนาคารโลก
 4. ข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานหดตัวลงไม่เกิน 30% ในปี 2564
 5. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เตือนว่าภายในกลางปี 2565 97% ของชาวอัฟกันจะตกจากเส้นความยากจน (*ระดับค่าครองชีพขั้นต่ำสุดที่มนุษย์จะดำรงชีพได้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาได้กำหนดไว้ที่ 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน)
 6. นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า อาจจะต้องใช้งบประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยกระดับประชาชนชาวอัฟกันออกจากความยากจนขั้นรุนแรง (extreme poverty) ให้ขึ้นมาอยู่ ณ เส้นความยากจน (poverty line)
 7. รายได้ต่อหัวต่อปีของชาวอัฟกันในปี 2563 อยู่ที่ 508 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงมาจาก 650 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2555 และคาดว่าในปี 2565 นี้ จะตกลงมาอยู่ที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 8. ตามข้อมูลของโครงการอาหารโลก (World Food Programme – WFP) ประชาชนชาวอัฟกัน 23 ล้านคน (ที่มีการบันทึกข้อมูล) หรือคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรชาวอัฟกัน เผชิญกับความหิวโหยอย่างรุนแรง (acute hunger) โดยมีเกือบ 9 ล้านคนที่ใกล้สู่จุดความอดอยาก (famine)
 9. มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเกือบ 1 ล้านคนที่เสี่ยงเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการ
 10. พื้นที่  4 ใน 5 ของประเทศกำลังประสบกับภัยแล้งที่รุนแรง ราว 70% ของชาวอัฟกันอยู่ในพื้นที่ชนบท และมี 85% ที่พึ่งพิงรายได้จากการทำเกษตรกรรม
 11. การที่ตาลีบันจำกัดไม่ให้ผู้หญิงมีงานทำ อาจทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ราว 3-5% ของ GDP หรือ 600 ล้าน – 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 12. มีประชาชนชาวอัฟกันราว 3.5 คนที่กลายเป็นคนพลัดถิ่นภายในประเทศเพราะความรุนแรง ภัยแล้ง และภัยพิบัติอื่น ๆ

● อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
SDG Updates | โลกไม่อาจยุติความหิวโหยได้ หากไม่สามารถยุติความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ยุติความยากจน
– (1.1) ขจัดความยากจนทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ภายในปี 2573
– (1.5) สร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนและกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งลดและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2573
#SDG2 ยุติความหิวโหย ภาวะทุพโภชนาการ ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
– (2.1) ยุติความหิวโหย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีสารอาหาร และเพียงพอตลอดปี ภายในปี 2573
– (2.2) ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ บรรลุเป้าหมายว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568
– (2.4) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573
#SDG5 การเสริมพลังอำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
– (8.1) ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศ
-(10.b) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด
#SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ครอบคลุม สถาบันมีประสิทธิผล
#SDG17
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
FACTBOX: Afghanistan’s hunger and poverty crisis in numbers (Thomson Reuters Foundation)

Last Updated on มกราคม 21, 2022

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *