‘Plume’ ดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านสุขภาพให้ชุมชนคนข้ามเพศเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความเข้าใจในอัตลักษณ์และความรู้สึกของคนข้ามเพศ

‘Gender-affirming care – กระบวนการและการให้บริการของระบบสุขภาพที่สนับสนุนปัจเจกบุคคล โดยเข้าใจ ยอมรับ และตระหนักถึงอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ เพื่อไม่ให้ความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติ ผลักหรือเบียดขับให้เป็นชนชายขอบ’

เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปีที่ดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านสุขภาพขยายใหญ่มากขึ้น เช่นเดียวกันกับ ‘Plume’ ดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านสุขภาพแรกและใหญ่ที่สุดสำหรับชาว LGBTQA+ ให้ชุมชนคนข้ามเพศ (Transgender) ในสหรัฐฯ ประมาณ 2 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการระบบสุขภาพได้ โดยคำนึงถึงกระบวนการ ‘Gender-affirming care’ ง่าย ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปในมือถือ

เข้าถึงที่: https://getplume.co/

การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ตระหนักถึงประเด็นทางเพศยังคงมีจำกัด ปัจจุบันมีคนข้ามเพศในสหรัฐฯ ประมาณ 30% รู้สึกกลัวการถูกเลือกปฏิบัติจากการรับบริการสุขภาพ และมีถึง 50% ที่เลือกซื้อยารักษาตามท้องถนนแทนการพบแพทย์ ทั้งที่การให้บริการด้านสุขภาพมีความสำคัญและจะต้องทำให้คนไข้ทุกเพศ ทุกวัย ‘ทุกคน’ เข้าถึงได้ในราคาถูกและมีคุณภาพ

Plume เดินหน้าเข้ามาอุดช่องโหว่ข้างต้น โดยที่การใช้เทคโนโลยีเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกัน ก็มีกระบวนการ บุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ และคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจประเด็นอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ โดยจะออกแบบแผนบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน โดยการพูดคุยผ่านข้อความ โทรศัพท์ หรือวีดีโอผ่านแอปพลิเคชั่น ที่จะช่วยตอบโจทย์คนไข้ที่กลัวการพบกับแพทย์โดยตรงด้วย ซึ่งปัจจุบัน Plume สามารถเข้าถึงคนข้ามเพศในสหรัฐฯ มากกว่า 90% แล้ว

โดยผู้ใช้บริการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและมีค่าใช้จ่าย $99 ต่อเดือน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ อาทิ การรับคำปรึกษาส่วนตัว การตรวจแลป การรักษาและการรับยาฮอร์โมนโดยแพทย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 กล่าวถึงการสร้างหลักประกันว่าด้วยสุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
#SDG5 กล่าวถึงความเท่าเทียมทางเพศ
#SDG10 กล่าวถึงการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ 10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง Telehealth และ Telemedicine
‘SDG Updates | Telemedicine – การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข เพื่อไม่ทิ้งคนไข้ไว้ข้างหลัง’

แหล่งอ้างอิง:
https://www.mobihealthnews.com/news/digital-transgender-health-company-plume-scores-14m-series-funding
https://www.prnewswire.com/news-releases/plume-raises-14m-to-scale-first-transgender-health-tech-company-301219833.html

#SDGWatch #HealthandWellbeing #SDG3 #SDG5 #SDG10

Last Updated on มีนาคม 9, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น