ประกาศผลการประกวดงานเขียนโครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs”

ตามที่ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับงานเขียนเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs” ในหัวข้อ “หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดตนเองอย่างไร” ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2565 ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 349 ผลงาน บัดนี้คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ: อรวิชดา กาวิล
ชื่อผลงาน: สู่ความฝันตะวันรอน
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เฉลิมชัย โยธานันต์
ชื่อผลงาน: ความฝันของเด็กสิบแปด (Let’s up to be change)
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: จีรดา ไพโรจน์
ชื่อผลงาน: ‘สมุทรปราการ’ ปราการที่พร้อมเปิดรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รางวัลชมเชย:  อินทนนท์ พูลมา
ชื่อผลงาน: ขอฝันใฝ่ในฝัน
สถานศึกษา: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลชมเชย: สุวิมล จินดาพล
ชื่อผลงาน: Brain Bank Center ปทุมสุมหัว
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดงานเขียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

SDG Move ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอบพระคุณผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์ความรู้จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมลที่ใช้ส่งผลงานเข้ามาเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการมอบรางวัลต่อไป

อ่านประกาศผลการประกวดฉบับเต็ม


อัปเดต วันที่ 1 กันยายน 2565

อ่านประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดผลงานเขียนฉบับเต็ม

Last Updated on กันยายน 1, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น