ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (SDGs)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal) รวมถึงวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ (Targets) ที่กำหนดให้ และการปรับและกำหนดเป้าประสงค์ใหม่/เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
  2. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal) โดยพิจารณาความสำคัญและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ
  3. เพื่อประเมินสถานะด้านมาตรการที่ภาครัฐและหน่วยงานในภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินการอยู่ สำรวจข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยของไทยเกี่ยวกับมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย และประสบการณ์จากต่างประเทศที่สามารถใช้เป็นทางเลือกของมาตรการในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยได้

ผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องเลือกทำการศึกษาเพียง 1 เป้าหมายใน 17 เป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอโครงการที่สอดคล้องขอบเขตการศึกษาและแนวทางการวิจัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกาศโจทย์วิจัย ท่านสามารถดูรายละเอียดของโจทย์วิจัย และแบบฟอร์มตัวอย่างสำหรับการเขียน proposal ได้ที่นี่

ระยะเวลาศึกษาวิจัย: 5 เดือน (ตั้งแต่มกราคม 2560 – พฤษภาคม 2560)

งบประมาณ: ประมาณ 300,000 บาท/โครงการ

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามกรอบโจทย์วิจัยข้างต้นได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 โดยส่งมายัง

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200
และ
sdgmove.th@gmail.com

ประกาศผล: ประมาณ 25 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

Email: sdgmove.th@gmail.com

Website: https://sdgmove.com