คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ณพล สุกใส
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จารุณี จารุรัตนวารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author