‘Live4Life’ โมเดลระดับชุมชนสำหรับเยาวชนในออสเตรเลียที่จะช่วยไขปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตาย

Live4Life โมเดลซึ่งได้รับรางวัลด้านสุขภาพจิตของเยาวชนและการป้องกันการฆ่าตัวตายตลอดช่วงปี 2560 – 2563 จากรัฐบาลท้องถิ่นและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นโมเดลระดับชุมชนเพื่อชุมชน (community-grown) ที่จะช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตายของเยาวชนในพื้นที่ชนบทและภูมิภาคของออสเตรีเลีย

เข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่: Live4Life

โดยเน้นการลดความรู้สึกของการมีตราบาป (stigma) เสริมองค์ความรู้ความเข้าใจประเด็นสุขภาพจิตต่อทั้งเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน รวมถึงสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกัน (resilience) อย่างการร่วมกันสังเกตสัญญาณและอาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิตใจเพื่อร่วมกันแก้ไขก่อนปัญหาจะปะทุ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการขอความช่วยเหลือโดยลดอุปสรรคขัดขวางในการรับความช่วยเหลือนั้น เป็นต้น

โมเดลของ Live4Life มี 4 ข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ การสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วน การเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนหรือมี ‘ผู้นำเยาวชน’ ตลอดจนการอบรมการศึกษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งในข้อหลังนี้เป็นการศึกษาที่เน้นประเด็นในชุมชนอย่างเป็น ‘evidence-based’ แล้วใช้องค์ความรู้งานวิจัยร่วมกับองค์ความรู้และภาษาที่ใช้กันภายในท้องถิ่นนั้น ทั้งยังจัดการอบรมให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาของเยาวชนตามแต่ละกลุ่มช่วงอายุ โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าจะต้องรักษาตัวอย่างไรให้มีสุขภาพจิตที่ดี และจะต้องรับมืออย่างไรเมื่อปัญหานี้เริ่มกระทบกับตัวเอง

ขณะที่ สำหรับปี 2564 นี้ มีการผลักดันร่วมกันของสภาพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น Moira Shire ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย กับชุมชนท้องถิ่น โดยจะมีการส่งการอบรม ‘การรักษาพยาบาลสุขภาพจิตเบื้องต้นในกลุ่มวัยรุ่น’ (teen mental health first aid) ให้กับโรงเรียนระดับมัธยม รวมถึงครู ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้ ยังเปิดให้เยาวชนสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับสภาและองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อทำกิจกรรมรณรงค์ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตต่อไป เพราะการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของเยาวชนเพื่อเยาวชนด้วยกันเองเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้โมเดลนี้สำเร็จ

ปัจจุบันมีการใช้โมเดลใน 6 ชุมชนของออสเตรเลีย

ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ซึ่งรวมถึงสุขภาพจิต
#SDG17 หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งร่วมถึงหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ภายในประเทศ

แหล่งอ้างอิง:
https://www.moira.vic.gov.au/Our-Council/News-and-information/Media-releases/Live4Life?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
https://www.live4life.org.au/

Last Updated on มีนาคม 24, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น