Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDG Localization Research) และการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

  • รับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รายละเอียด : บพท. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัย และเป้าหมายการวิจัยประเด้นย่อย ดังต่อไปนี้

1. การสร้างกลไกและนักจัดการระดับพื้นที่

2. การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมชายแดน โดยการพัฒนาหรือยกระดับห่วงโซ่อุปทานที่เป็นรูปธรรม

3. การยกระดับกลไกความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและท้องถิ่น

งบประมาณ : 1-3 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 5 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11634

  • รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รายละเอียดทุน : บพท. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยที่ทำการวิจัยตามโจทย์วิจัย และเป้าหมายการวิจัยเรื่องการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้

ประเด็นย่อยที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ การบริหารจัดการทรัพยากร

ประเด็นย่อยที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ อปท. ขนาดเล็กผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

งบประมาณ : 1-2 ล้านบาทต่อโครงการวิจัย และ 3-5 ล้านบาทต่อชุดโครงการวิจัย

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 13 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11631

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Author

  • KantichaS

    Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น