Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

 • 1. เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รายละเอียดทุน : บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีประเด็นโจทย์วิจัย ดังต่อไปนี้

 1. การสร้างกลกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ (Key Stakeholder) และผู้รับประโยชน์ (People/Citizen) ที่นำไปสู่
  1) กลไกแผนและนโยบาย
  2) กลไกการลงทุน
  และ 3) กลไกการเรียนรู้และประเมินเมือง
 2. การพัฒนาและยกระดับการให้บริการสาธารณะของเมือง (City Services) ที่มาจากการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบข้อมูลเมืองอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
 3. การสร้างหรือยกระดับระบบการจัดการข้อมูลเมืองที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Feedback
  Loop) และมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
 4. การพัฒนาแผนการพัฒนาเมืองด้านการบริการสาธารณะและการลงทุน โดยใช้ระบบข้อมูลการจัดการเมืองที่สอดคล้องกับดัชนีเมืองน่าอยู่และเมืองที่ชาญฉลาด

งบประมาณ : 1-3 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 9 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11635

 • เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รายละเอียด : บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีประเด็นโจทย์วิจัยโดยข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องทำให้ครบทั้ง 3 โจทย์ ดังต่อไปนี้

 1. การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 2. การสร้างนิเวศการเรียนรู้ของเมือง (City Learning Ecology) ที่ประกอบไปด้วย
  2.1 ตัวความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) การศึกษาประวัติศาสตร์ปัจจุบัน ทางเลือกอนาคต ที่สัมพันธ์ต่อท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้สากล (Local and Global Wisdoms) ที่มีคุณค่าต่อคนในเมือง
  2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ อาทิ การสร้างหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมี ประกาศนียบัตร (Certificate) ที่รองรับกับระบบการศึกษาหรือเก็บหน่วยกิตได้
  2.3 พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) อาทิ เครือข่ายสถานศึกษาของเมือง ถนนแห่งการเรียนรู้ (Learning Street) ตลาดสินค้าท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ (Local Learning Market) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) เป็นต้น
  2.4 นักจัดการการเรียนรู้ในเมือง (City Learning Administrator) หรือคณะบุคคลหรือเครือข่าย หรือสถาบันที่ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ในเมือง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยกระดับการทำงานอย่างยั่งยืนในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 3. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าและโอกาสต่อผู้คนในเมือง โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการบริการที่สำคัญของเมืองในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการสร้างแบรนด์ของเมือง (City Branding)

งบประมาณ : 1-3 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 13 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11632

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Author

 • KantichaS

  Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น