ข้อมูลไฟล์นำเสนอ

article-img-10268

รายงานการสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย ฉบับสมบูรณ์

สไลด์

คู่มือที่เกี่ยวกับ SDGs

TU 103 

Author