SDG Move ร่วมกิจกรรมสื่อสาร Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking “เส้นทางสู่การพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ร่วมกับก.เกษตรฯ สสส. และ สวก.

19 กรกฎาคม 2566 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ 40 หน่วยงาน อา... (เพิ่มเติม)

1 of 1