ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

เรียน ผู้เสนอข้อเสนอโครงการทุกท่าน
ตามที่โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอวิจัย “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น มีข้อเสนอวิจัยส่งเข้ามาทั้งหมด 60 ข้อเสนอ จากทั่วประเทศ บัดนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางโครงการขอประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนทุนดังนี้

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

เป้าหมาย (Goal) ข้อเสนอโครงการฯ ผู้เสนอโครงการ สังกัด
1.ขจัดความยากจน การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย :เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน นางสมพร  โกมารทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย การสำรวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร และยุติความหิวโหยในประเทศไทย นายเสถียร  ฉันทะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
4.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในบริบทประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย: เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Gender Equality) นายกรกิต  ชุ่มกรานต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7.สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 7 ผศ.ดร.อำนาจ  ผดุงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน การศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 8:ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ในบริบทประเทศไทย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม นางดวงจันทร์  วรคามิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12.สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 “สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”ในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
13.เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย-เป้าหมายที่สิบสาม การดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน นางกรรณิการ์  ธรรมพานิชวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
14.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้น้ำ (Life Below Water) นางสาวอำไพ  หรคุณารักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 15 : ชีวิตบนแผ่นดิน (Life on Land) รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจานงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและ ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ กฎหมาย สาหรับเป้าหมายที่ 16 : การส่งเสริมสังคม ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ทั้งนี้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ทางโครงการ(SDG Move) จะประสานงานกับหัวหน้าโครงการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอ งบประมาณ  และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
สำหรับโครงการที่ไม่ตรงกรอบหรือไม่ครอบคลุมขอบเขตตามวัตถุประสงค์  แต่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการเชิงประเด็นหรือเชิงพื้นที่ จะได้รับการติดต่ออีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
คณะทำงาน
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น