สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

trflogo2556

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)”ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อนุมัติการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ สกว.เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 นั้น หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้กรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
 2. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
 3. สร้างสรรค์วรรณกรรม เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบวิจัย

1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

2. มนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบ

ผลผลิต

 1. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี
 2. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
 3. วรรณกรรมที่สะท้อนปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข ทำให้เกิดการพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทยต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนมีสัญชาติไทย เป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย และมีศักยภาพในการบริหารการวิจัยภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ(หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 3. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ ให้ความเห็นชอบและรับรอง สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐต้องให้ความเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อำนวยการแผนงาน
 4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 5. ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน
 6. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต้องมีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร 02-278-8200 ต่อ 8376, 8354 หรือ Email: wasuporn@trf.or.th

สนใจสมัครได้ที่นี่

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น