การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อ เด็กและเยาวชนไทย

หลาย ๆ คนมักจะคิดว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs นั้นเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้า แต่จริงๆแล้ว SDGs นั้นถูกออกแบบมาให้เข้ากับทุกคน หลายเป้าหมาย (Goals) และ เป้าประสงค์ (Targets) มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง

20170304_142632

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ ชล บุนนาค จาก SDGMove ได้เข้าไปแบ่งปันความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตของประเทศไทยและโลก ให้กับผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ชล กล่าวว่า SDGs สามารถใช้เป็น:

  1. เครื่องมือในการสอบทานความครอบคลุมของงานด้านเยาวชน
  2. เครื่องมือในการปกป้องและเรียกร้องสิทธิจากการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมของภาครัฐ
  3. เครื่องมือในการหาจุดร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนเรื่อง SDGs

ทั้งนี้ ในแต่ละ Goals (ยกเว้น Goal 9) มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนคร่าวๆดังนี้:

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-21-39-1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-21-57%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-22-18%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-25-53%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-26-15%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-26-31%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-26-44%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-27-00%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-28-13%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-28-24%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-28-42%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-28-53%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-29-06%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-29-22%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-29-36%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2560-03-06-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-21-29-47

ส่วนเยาวชนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดย:

  1. สำรวจว่ากลุ่มเยาวชนในประเทศได้ดำเนินการด้านใดไปแล้ว บ้างที่เกี่ยวกับ SDGs
  2. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่อง SDGs และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. จัดกลไกเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบโจทย์ SDGs
  4. มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ของประเทศ

 

cropped-cropped-cropped-banner-4.jpg

 

Last Updated on มีนาคม 21, 2020

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น