แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (3)

แปล Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (1)

แปล Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2)

โลกของเราวันนี้

14. พวกเรามาประชุมกันในช่วงเวลาที่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความท้าทายอย่างยิ่งยวด พลเมืองของพวกเราเป็นพันล้านคนยังคงอยู่อาศัยในความยากจนและถูกปฏิเสธชีวิตที่มีศักดิ์ศรี ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ มีความไม่เสมอภาคกันอย่างยิ่งในด้านโอกาส ความมั่งคั่งและอำนาจ ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาพยังคงเป็นความท้าทายหลัก การว่างงานโดยเฉพาะการว่างงานของเยาวชนยังคงเป็นข้อกังวลหลัก การคุกคามด้านสุขภาพระดับโลก ภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งขึ้นและรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น (spiralling conflict) ความรุนแรงแบบสุดขั้ว (violent extremism) การก่อการร้ายและวิกฤติทางมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องและการถูกบังคับให้ออกจากถิ่นที่อยู่คุกคามความก้าวหน้าของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาให้ย้อนกลับ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบทางลบของความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกลายเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง ความเสื่อมโทรมของดิน การขาดแคลนน้ำจืดและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ถูกรวมเข้าไปในความท้าทายที่มนุษยชาติกำลังเผชิญและทำให้ความท้าทายนั้นแย่ลงไปอีก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดของยุคสมัยของเรา และผลกระทบทางลบได้กัดกร่อนความสามารถของประเทศทุกประเทศในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกลายเป็นกรดของมหาสมุทร และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อพื้นที่ชายฝั่งและประเทศที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มต่ำชายฝั่งทะเล รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจำนวนมากและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ความอยู่รอดของสังคมหลายสังคมและของระบบเกื้อหนุนทางชีววิทยาของโลกนี้กำลังตกอยู่ใต้ความเสี่ยง

15. ถึงกระนั้น นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่  ความก้าวหน้าที่มีนัยยะสำคัญได้ถูกทำให้เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในช่วงอายุคนที่ผ่านมา คนนับร้อยล้านคนได้ออกจากความยากจนแร้นแค้น การเข้าถึงการศึกษาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในหมู่เด็กชายและเด็กหญิง การแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศและความเชื่อมโยงกันในระดับโลกมีศักยภาพอย่างใหญ่หลวงที่จะเร่งความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเพิ่มการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและพัฒนาให้เกิดสังคมแห่งความรู้ และเช่นเดียวกัน การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในพื้นที่ต่างๆ มีศักยภาพจะสร้างความหลากหลายและเพิ่มการเข้าถึงยาและพลังงาน

16. เกือบ 15 ปีที่แล้ว ผู้นำโลกได้ตกลงยอมรับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายดังกล่าวได้ให้กรอบความคิดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญถูกทำให้เกิดขึ้นในหลายประเด็นการพัฒนา แต่ความก้าวหน้าดังกล่าวยังเกิดขึ้นแบบไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด กลุ่มประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเกาะ นอกจากนี้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษบางเป้าหมายยังคงไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมารดา ทารก และเด็ก และสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ พวกเราย้อนกลับมาให้คำมั่นอีกครั้งที่จะทำให้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเป็นจริงรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉาะการให้ความสำคัญและขยายความช่วยเหลือไปสู่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษที่สอดคล้องกับโครงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง วาระการพัฒนาชุดใหม่นี้สร้างขึ้นบนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและมุ่งที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุ โดยเฉพาะการขยายประโยชน์จากการพัฒนาไปให้ทุกกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด

17. อย่างไรก็ดีขอบเขตของกรอบความคิดของวาระการพัฒนาชุดใหม่ที่เราประกาศในวันนี้ไปไกลกว่า MDGs มากนัก ควบคู่ไปกับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญที่ต่อเนื่องมา เช่น การกำจัดความยากจน สุขภาพ การศึกษา และความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ วาระการพัฒนาชุดนี้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวาง วาระดังกล่าวยังให้คำมั่นที่จะบรรลุถึงสังคมที่สันติและครอบคลุม ที่สำคัญวาระการพัฒนานี้ยังนิยามวิธีการบรรลุเป้าหมาย (means of implementation) อีกด้วย เป้าหมายและเป้าประสงค์ชุดใหม่นี้ยังมีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงทุกเป้าหมาย (cross-cuttng elements) และมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง สะท้อนแนวทางบูรณาการที่พวกเราทุกคนติดสินใจแล้ว

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

*การแปลเอกสาร Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development ฉบับนี้ แปลโดยทีมงาน SDG Move หาใช่การแปลอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศไม่

** การแปลแบ่งเป็นตอน ๆ ตามหัวข้อในเอกสารตามลิงค์นี้ https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Last Updated on พฤษภาคม 29, 2017

Author

2 thoughts on “แปล ​Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (3)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น