ความก้าวหน้าประเทศไทยปี 2560 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการ SDG Move ได้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการ Thailand Progress on SDGs Implementation ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลประชุมจากเวทีใหญ่สหประชาชาติ พร้อมรายงานความก้าวหน้าประเทศไทยปี 2560 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

20447074_1795836850433382_383755164_o.jpg

แล้วประเทศไทยของพวกเราก้าวไปถึงไหนแล้ว? ดูคำตอบได้จาก Infographic ต่อไปนี้ได้เลยครับ

1501042552735

1501042528798

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับ 55 จาก 157 ประเทศ และมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน และเป้าหมายที่ 6 จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่ดี แต่ทว่าในเป้าหมายอื่น ๆ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไปจะต้องมีการผลักดันให้มากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น