ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

บัดนี้ทั้ง 12 โครงการวิจัยได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และโครงการประสานงานฯ ได้ทำการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12 งานเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สกว. และโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะจัดงานเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” เพื่อบูรณาการงานวิจัย SDGs เผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12 โครงการจากโครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย และเพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีโอกาสร่วมเสวนาและให้ความคิดเห็นต่อทิศทางของการทางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป

ดาวน์โหลด หลักการเวทีสาธารณะและกำหนดการฉบับเต็มได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12 โครงการจากโครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกาหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด รายงานการสำรวจสถานะ SDGs ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 และ 16 ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่นี่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักวิจัย “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้เผยแพร่ข้อมูลจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
 • ได้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

ห้องแบ่งกลุ่ม 4 ห้อง ประกอบด้วย:

1) กลุ่มที่ 1 People ห้อง โมเน่ต์ – พิซซาโร่ ชั้น 4
2) กลุ่มที่ 2 Prosperity ห้อง โมลิแบร์ – วอลแตร์, ชั้น B1
3) กลุ่มที่ 3 Planet ห้อง เซซาน – เรอนัวร์ ชั้น 4
4) กลุ่มที่ 4 Peace ห้อง โบเดอแลร์, ชั้น B1

กำหนดการโดยสังเขป

 • ช่วงเช้า ประชุมรวม ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
 • ช่วงบ่าย ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1) People ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 1, 2, 4 และ 5 ห้อง โมเน่ต์ – พิซซาโร่ ชั้น 4
  กลุ่มที่ 2) Prosperity ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 7, 8 และ 9 ห้อง โมลิแบร์ – วอลแตร์, ชั้น B1
  กลุ่มที่ 3) Planet ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 12, 13, 14 และ 15 ห้อง เซซาน – เรอนัวร์ ชั้น 4
  กลุ่มที่ 4) Peace ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 16 ห้อง โบเดอแลร์, ชั้น B1

ดูกำหนดการฉบับเต็ม

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมที่ทางานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้ง 12 เป้าหมาย ประมาณ 200 คน

จัดโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอีเมล์ sdgmove.th@gmail.com, Direct message ทาง Facebook @sdgmoveth หรือ ดูได้จากหลักการและเหตุผล ฉบับเต็ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น