หลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

ณ ห้องบรรยาย ศ 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรม

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 1. ความรู้พื้นฐานเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 2. SDGs ในบริบทเชิงนโยบายของประเทศไทย
 3. SDGs ในเวทีสากล: ประสบการณ์จากต่างประเทศ และบทบาทไทยในเวทีโลก
 4. SDG Mapping : แบบฝึกหัดการเชื่อมโยง SDG กับภารกิจ/โครงการของหน่วยงาน
 5. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ
 6. Future We Want: อยากเห็นการทํางานภาครัฐ เปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อบรรลุSDG

article-atc-10268

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง SDGs ให้กับภาครัฐที่มีบทบาทขับเคลื่อนใน ประเทศไทย
 2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนํา SDGs ไปพัฒนาเชื่อมโยงกับการทํางานของสังกัดตนเองให้ เข้มข้นมากขึ้น
 3. เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง SDGs ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในระดับต่าง ๆ มากขึ้น

19059128_1190537474408425_1404053356751932869_n

ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ชั่วโมง (2 วัน)
 • เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม
 • อาหารว่าง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิน 80% ของชั่วโมงการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2474
โทรสาร: 0-2224-0146
E-mail: ertc@econ.tu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม:

 1. โปสเตอร์
 2. หลักการและเหตุผล
 3. ใบสมัครอบรม

untitledertc-logo-graph-02-090359-2-02

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น