SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ

SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเวทีระดมความคิดเห็นในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการวางแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทีมงานโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้กระบวนการ “Foresight” กับกลุ่มแกนนําในการจัดทําแผน ววน. เพื่อชุมชนและพื้นที่ ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกสว. จํานวน 25 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิระดับพื้นที่ จําแนกตาม 18 กลุ่มจังหวัด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความเข้าใจและทดลองใช้เครื่องมือในการจัดกระบวนการทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ Foresight เป็นกระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคตร่วมกันของคนหลากหลายกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มาร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะเกิดและไม่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ ลดอคติและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากช่องว่างของความเข้าใจร่วม อันเป็นประโยชน์ต่อการทำแผนกำหนดแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้กลไกการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นต่อการกำหนดนโยบายในระดับประเทศมีความเป็นไปได้มากขึ้น


Read in English: https://www.sdgmove.com/en/2020/03/05/en-foresight-workshop/

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น