รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Research Coordination for SDGs (พ.ศ. 2560)

มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดของโครงการตลอด 2560 โดยการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการประสานงานฯ มีทั้งหมด 5 ประการคือ 

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ประเด็นงานวิจัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  2. เพื่อประสานงานเครือข่ายนักวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการองค์ความรู้สังเคราะห์และถอดบทเรียนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเป้าหมายด้านต่างๆ และผลิตเป็น ข้อเสนอเชิงนโยบาย
  3. เพื่อประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจัดการองค์ความรู้ สังเคราะห์และถอดบทเรียนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านต่างๆ
  4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
  5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณ์ปัจจุบันและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยในปี 2560 โครงการได้ดําเนินงานหลายประการดังนี้ (1) ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการจัดลําดับความสําคัญเป้าประสงค์ของSDGs (2) สนับสนุนโครงการวิจัยสํารวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย จํานวน 12 โครงการ (3) จัดทําสื่อสาธารณะในรูปแบบของเว็บไซต์ www.sdgmove.com และ Facebook Page ชื่อ SDG Move TH (4) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ในกระบวนการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา Roadmap ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและเป้าประสงค์นั้นๆ (5) เข้าร่วมประชุมกับภาคเอกชน ประชาสังคม เยาวชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs (6) พัฒนาเนื้อหา กิจกรรม และเครื่องมือการอบรมเพื่อใช้ในการอบรม ให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่เชิญนักวิจัยในโครงการไปเป็นวิทยากร โดยมีทั้งในรูปแบบของเกมกระดาน (Boardgame) และเกมการ์ด และใช้ในการเรียนการสอน (7) ริเริ่มการทําฐานข้อมูลหน่วยงานที่มีภารกิจหรือดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs

ผู้สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงรายงานวิจัย

Last Updated on มีนาคม 22, 2020

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น