SDG Updates | SDG Move ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค และ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) พร้อมด้วยตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” ซึ่งมี ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวคือการพัฒนาชุดตัวชี้วัด (indicators) เพื่อส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รับความมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Read in English: Click here

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

  • Yanin Chivakidakarn Huyakorn

    Deputy Director of Knowledge Communications | คุณแม่นอนน้อย ผู้ชอบนั่งฝันกลางวันว่า วันหนึ่งจะตื่นมาในแดนอิเซไค มีชีวิตใหม่เป็นน้องสาวของจอมคนแดนฝัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น