SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้าวหน้า ตอน ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ? โดยครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

  • ความสำคัญของน้ำกับคุณภาพชีวิตประชาชน
  • น้ำประปาไทยสามารถดื่มได้หรือไม่
  • ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล
  • คุณภาพแม่น้ำลำคลอง
  • การบริหารจัดการภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง

โดยประเด็นในข้างต้น ถูกรวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) ความพยายามหลักคือ การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน มีเป้าประสงค์ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย (6.1), การเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง (6.2), มลพิษทางน้ำและการบำบัดน้ำเสีย (6.3), ประสิทธิภาพการใช้น้ำ และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ (6.4), การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมทั้งในและระหว่างประเทศ (6.5), และการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง (6.6) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้เน้น 2 ส่วนคือ การเสริมขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายและเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ (6.a) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ำและสุขอนามัย

สามารถรับชมวิดีโอการสนทนาที่ [ รายการแรงงานก้าวหน้า วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ] ตอน ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น