SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สหประชาชาติ (UN) เสนอได้มาจากการประเมินจากบทบาทและสถานการณ์ของกลุ่มคนที่มักได้รับผลกระทบในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ SDGs แนะนำว่าควรนึกถึงพวกเขามี 9 กลุ่ม ได้แก่

(1) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  (2) เจ้าหน้าที่ชุมชน/ท้องถิ่น (3) ภาคประชาสังคม/ NGOs  (4) ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) เด็กและเยาวชน (6) เกษตรกร (7) ชนพื้นเมือง (8) ผู้หญิง (9) คนงาน/สหภาพแรงงาน 

ทว่าในจำนวนเหล่านี้กลับไม่มี ‘ผู้สูงอายุ’ กลุ่มบุคคลที่โลกกำลังให้ความสำคัญและเร่งหามาตรการมารับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย สาเหตุหนึ่งที่ SDGs ยังไม่ได้ระบุถึงผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเพราะขณะกำหนด SDGs ในปี 2012 สถานการณ์ผู้สูงอายุยังไม่รุนแรงเช่นในปัจจุบัน จึงไม่ได้มีการกำหนดชัดเจน แต่ปัจจุบันทั่วโลกก็ให้ความสำคัญและยกเป็นวาระระดับชาติแล้ว  ซึ่งเชื่อว่าในวาระการพัฒนาชุดต่อไปจะต้องมีการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น