Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) ดังนี้

  • 1. รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566, บพท.

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รายละเอียดทุน : บพท. เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเรื่องการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้

1) นวัตกรรมเชิงระบบ เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระตับพื้นที่หรือเสริมหลัง (Empower) กลไกและการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่

2) นวัตกรรม การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นเรื่องการเรียนรู้แบบดิจิทัล การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาที่เอื้อกับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการ/ความจำเป็นภายใต้วิถีการเรียนรู้ไหม่ (New Normal) การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ (Digital transformation) เป็นลำดับสำคัญ

งบประมาณ : 2-4 ล้านบาทต่อชุดโครงการวิจัย

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 16 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11636

  • 2. รับสมัครทุนวิจัย ภายใต้กรอบ “การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNA, สวช.

แหล่งทุน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)

รายละเอียด : สวช. รับสมัครทุนวิจัยเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7) การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNAโดยให้ลำดับความสำคัญกับโรคที่เกิดจาก betacoronavirus, Mycobacterium tuberculosis แaะ dengue virus รวมทั้งวัคซีนที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงต้านวัคซีนแห่งชาติ

งบประมาณ : 121.63 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 17 มกราคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11644

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Last Updated on มกราคม 11, 2023

Author

  • KantichaS

    Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น