Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

 • 1. Call for Proposals : Marine Protected Areas and Other Effective Conservation Measures, BNCFF

แหล่งทุน : The Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF)

รายละเอียดทุน : BNCFF สนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับโลกที่มีจุดประสงค์ เพื่อ

 1. เพื่อเร่งการดำเนินการและเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับระบบนิเวศของ Blue Natural Capital; และ
 2. เพื่อสร้างไปป์ไลน์ของโครงการ NbS ที่ลงทุนในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA)และพื้นที่ที่มีการใช้มาตรการจัดการอนุรักษ์ (OCEMs)
 • การประเมินความเป็นไปได้ ได้แก่ :
  • การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
  • การสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดของโครงการ (ต้นทุน และการคาดการณ์รายได้)
  • กิจกรรมโมเดลธุรกิจ (การออกแบบ การเสริมความแข็งแกร่ง ความหลากหลาย)
  • การปรับแต่งแผนธุรกิจ และ/หรือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเอกสารข้อเสนอ
  • การศึกษากฎหมาย
 • แผนการจัดการและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ :
  • การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • นวัตกรรมทั่วไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโดยรวมในเครือข่าย MPA, MPA หรือ OECM
 • ความพยายามในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ :
  • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
 • งานเตรียมการอื่น ๆ ได้แก่ :
  • การเตรียมการยื่นเรื่องตามข้อบังคับและกระบวนการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
  • การติดตามโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมการบังคับใช้
  • การรวบรวมข้อมูล กระบวนการ และการบูรณาการสำหรับกิจกรรมที่สามารถวัดผลทรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผลได้

งบประมาณ : 3-15 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://bluenaturalcapital.org/bncff/bncff-calls-for-proposals/

 • 2. HORIZON Lump Sum Grant for Circular economy and bio-economy sectors, HORIZON

แหล่งทุน : Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

รายละเอียด : HORIZON ให้ทุนสนับสนุนโครงการที่มีการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

 • เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน
 • การพัฒนานวัตกรรมและห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนในภาคส่วนพื้นฐานเช่นเดียวกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับพลเมืองโดยการสร้างระบบหมุนเวียนและชีวภาพบนพื้นฐานของความยั่งยืน มีความครอบคลุม และก่อมลพิษเป็นศูนย์
 • ประเมินขอบเขตว่าโซลูชันทางเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่มีฐานชีวภาพและระบบฐานชีวภาพใดมีการบังคับใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า (รวมถึงการพิจารณามลพิษเป็นศูนย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและมีความเกี่ยวข้องภายใต้บริบทด้านมนุษยธรรม
 • ประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม/ธรรมาภิบาล รวมถึงศักยภาพในการจำลองแบบของโซลูชันที่เหมาะสม
 • พัฒนาแนวปฏิบัติและคำแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีบทบาทในภาคส่วนชีวภาพ ตลอดจนผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน)

งบประมาณ : 16-30 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 28 มีนาคม 2566

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-1

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Author

 • KantichaS

  Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น