ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม
“Thailand’s Unsustainable Development Review:
7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ

โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 2 มีนาคม 2566
(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที และเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน)

นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ร่วมกับประเทศสมาชิกจำนวน 193 ประเทศ เริ่มดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ในปี 2559 และให้สัญญาว่าภายในปี 2573 ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายนี้ให้สำเร็จ

ในปี 2566 นี้ นับได้ว่าภารกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้ว จึงเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ว่าเส้นทางที่พวกเรากำลังเดินอยู่มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคคืออะไร และเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุผล

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงใด ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ” (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที และเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน) โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ที่แนบมานี้ หรือสแกน QR code ในภาพ

ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวลผลและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ “Thailand’s Unsustainable Development Review” ซึ่ง SDG Move จะนำเสนอตลอดปี 2566 นี้

อนึ่ง แบบสอบถามนี้คณะผู้จัดทำได้รวบรวมและคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทย จากรายงาน Sustainable Development Report 2022 โดย SDSN รายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละภาคจากโครงการ Area Need ผนวกกับประเด็นปัญหาที่ปรากฏในหน้าข่าวสาธารณะในรอบ 1-2 ปี ที่สะท้อนสถานการณ์ให้ทุกท่านร่วมประเมินว่า ในการรับรู้ของท่านที่ผ่านมา การแก้ปัญหาต่อไปนี้มีความก้าวหน้าเพียงใด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นอันมีค่าของท่าน

Last Updated on พฤษภาคม 8, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น