Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI for SDG Research) และด้านการขับเคลื่อนการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDG Localization Research) ดังนี้

  • 1. รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566, ศลช.

แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดทุน : ศลช. สนับสนุนโครงการที่มีขอบเขตการดำเนินการที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง
  • การสร้างความสามารถและยกระดับ การให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
  • การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

งบประมาณ : ไม่ระบุ

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 8 มีนาคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11668

  • 2. 2023 Humanitarian Aid Grant Program, ISTAT Foundation

แหล่งทุน : The International Society of Transport Aircraft Trading Foundation (ISTAT Foundation)

รายละเอียด : ISTAT มอบทุนสนับสนุนสำหรับองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกที่ใช้ประโยชน์ของการเดินทางโดยเครื่องบินในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยชีวิต, ส่งเสริมสวัสดิภาพของมนุษย์ และบรรเทาทุกข์ในด้านต่างๆ

งบประมาณ : 1-3 แสนบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 7 สิงหาคม 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://foundation.istat.org/About

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Author

  • KantichaS

    Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น